En översyn av rättegångsbalkens tidsbegränsning för husrannsakan

Motion 2019/20:2113 av Lina Nordquist (L)

av Lina Nordquist (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av rättegångsbalkens tidsbegränsning för husrannsakan (28 kap. 6 §) och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Om det finns skälig anledning att anta att någon begått ett brott som kan ge fängelse får polisen genomföra husrannsakan i hus, rum eller slutet förvaringsställe. Idag får dock polisen sällan genomföra husrannsakan mellan klockan nio på kvällen och klockan sex på morgonen: enligt 28 kap. 6 § rättegångsbalken får husrannsakan nämligen ”ej utan särskilt skäl verkställas mellan klockan nio eftermiddagen och klockan sex förmidda­gen.”

En husrannsakan är en viktig väg för att säkra avgörande bevis. Det är därför inte rimligt att olaglig verksamhet i praktiken har en nio timmars frizon eller väl tilltagen tidsfrist varje dygn, särskilt inte eftersom det krävs betydande skäl för att en husrann­sakan ska få genomföras hos en annan person än just den som misstänks för brottet.

Det är min uppfattning att polisens undersökningsledare måste ha rätt att besluta om att husrannsakan ska genomföras senare på kvällen än klockan 21 i de fall det är lämp­ligt för att söka viktiga svar i en utredning. Det bör därför utredas vilka tidsbegräns­ningar som bör gälla för husrannsakan med hänsyn till såväl misstänktas familjer som till polisens utredningskapacitet och värdet av effektiv brottsbekämpning.

 

 

Lina Nordquist (L)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)