En övergripande säkrad elinfrastruktur

Motion 2021/22:116 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att övergripande säkra elinfrastrukturen för att klara omställningen till ett mer hållbart samhälle och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Omställningen till ett mer hållbart samhälle är en prioriterad politisk fråga. Behovet av en lyckad omställning till fossilfritt är en ödesfråga för klimatet, och på sikt även för svensk konkurrenskraft.

Som ett industritungt, exportberoende land är Sveriges – och därmed Södermanlands – utmaningar på många sätt större än andra länders. Tung industri medför betydande utsläpp. Samtidigt ger det Sverige möjligheter att bidra till faktisk förändring i världen.

Om Sverige lyckas minimera utsläppen kan det vara ett föredöme för andra länder, samtidigt som svensk konkurrenskraft lyfts till frontlinjen. Södermanland har ett tungt klimatavtryck genom den tunga industri som finns i länet. Det är därför glädjande att det hos industrin finns en stor vilja att bidra till omställningen. Det tydligaste exemplet är det nu pågående arbetet på SSAB Oxelösund med att ställa om till en klimatneutral, världsledande stålproduktion.

Ingen stor förändring sker dock utan ansträngning. Den stora omställning som sker för både tung industri och ökad digitalisering innebär att elbehovet ökar kraftigt regio­nalt i Södermanland, och elbristen är snart ett faktum.

Ska staten och det offentliga bidra med sitt till omställningen handlar det dels om långsiktigt hållbara regelverk, dels om en välfungerande infrastruktur. Dagens infra­struktur för elförsörjning är uppenbart bristfällig och behöver hanteras. Kapaciteten, inte minst beträffande effektuttag, behöver höjas för att möjliggöra nya etableringar och ut­byggnad av elintensiva verksamheter i hela Mälardalsregionen – ett arbete som behöver ske i nära samverkan med berörd befolkning och de aktörer som finns etablerade.

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-22 Granskad: 2021-09-22 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)