En ny vapenamnesti

Motion 2006/07:Ju3 av Thomas Bodström m.fl. (s)

av Thomas Bodström m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om en tillfällig vapenamnesti gällande under sex månader.

Motivering

Skjutvapen används i stor utsträckning i olika våldsbrott. Under tiden april 2005–mars 2006 kom skjutvapen till användning vid mord, mordförsök och rån vid sammanlagt 1 217 brott. Varje år stjäls eller förkommer tusentals skjutvapen och försvinner ut på den illegala marknaden. Till detta ska läggas alla vapen som förs in i Sverige på illegalt vis.

Därför är det av stor vikt att arbeta för att minska det totala antalet illegala vapen. Den förra socialdemokratiska regeringen genomförde ett flertal lagändringar som syftade till att förhindra att skjutvapen hamnar på den illegala marknaden, men även till att motverka missbruk, olyckshändelser och brottslig verksamhet med legala vapen.

Förslagen innebar bl.a. viss rätt för polisen att i brottsförebyggande syfte söka efter vapen i fordon, att möjligheten för enskilda att skrota vapen tas bort och att läkare får en skyldighet att anmäla till polisen om en patient av medicinska skäl bedöms vara olämplig att inneha vapen m.m.

Den förra socialdemokratiska regeringen förberedde även ett förslag om vapenamnesti. Därför välkomnar vi det förslag om vapenamnesti som nu läggs fram till riksdagen. Genom vapenamnesti kan man förväntas komma åt vapen som av en eller annan anledning innehas olagligt, t.ex. när någon haft ett gammalt jaktgevär liggandes på vinden. Vapen som personer medvetet skaffar sig illegalt är det däremot inte troligt att man kommer åt genom en amnesti.

I regeringens proposition 2006/07:20 föreslås nu att en tillfällig vapenamnesti införs under tiden mars 2007 till maj 2007, sammanlagt tre månader. Vi socialdemokrater menar att tidsperioden för den tillfälliga vapenamnestin är för kort. Erfarenheten från 1993 års vapenamnesti visade emellertid att merparten av de inlämnade vapnen inkom i slutet av amnestiperioden. Vi delar inte regeringens slutsatser om att en förlängning av tiden för amnesti inte skulle ge ett bättre resultat i fråga om inlämnande. Av erfarenhet vet vi att det tar tid att sprida information om nya regler. Därtill ska människor leta upp vapen som kan finnas i sommarstugor o. dyl. och överväga om de ska lämna in dem. Vi socialdemokrater ser ingen avgörande nackdel med att införa en amnesti under en längre tid. Vi menar att den tillfälliga vapenamnestin skall gälla i sex månader i stället för tre, med start i mars 2007.

Stockholm den 7 december 2006

Thomas Bodström (s)

Margareta Persson (s)

Elisebeht Markström (s)

Karl Gustav Abramsson (s)

Christer Adelsbo (s)

Kerstin Andersson (s)

Maryam Yazdanfar (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-12-13 Bordläggning: 2006-12-14 Hänvisning: 2006-12-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)