En ny nationell strategi mot hemlöshet

Motion 2021/22:1540 av Serkan Köse (S)

av Serkan Köse (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över behovet av en ny strategi mot hemlöshet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Regeringens initiativ att uppdra åt Socialstyrelsen att analysera och föreslå åtgärder för att motverka och förebygga hemlöshet är ett steg i rätt riktning. Den här mandatperioden har flera andra beslut fattats som ska komma till rätta med den ökande hemlösheten i kommuner runtom i Sverige. Regeringen har beslutat om statsbidrag om 25 miljoner kronor årligen till de 10 kommuner med flest personer i akut hemlöshet att förbättra situationen och motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden, och om 120 miljoner kronor årligen i statsbidrag för att stärka ideella organisationers insatser mot hemlöshet bland unga vuxna. Medlen används till åtgärder mot hemlöshet bland unga vuxna där psykisk ohälsa kan vara en bidragande orsak till hemlöshet.

Under 2020 har regeringen även gett länsstyrelserna i uppdrag att stödja kommunerna i deras arbete med att motverka vräkningar av barnfamiljer. Den 7 maj 2020 beslutade regeringen om ett kommittédirektiv om en socialt hållbar bostadsförsörjning. Syftet med utredningen är bland annat att skapa förutsättningar för en socialt hållbar bostadsförsörjning som underlättar situationen för hushåll som har svårt att skaffa en bostad på marknadens villkor.

Dessa åtgärder har varit helt nödvändiga. De gör livet drägligare för hemlösa, och arbetet enklare för de ideella organisationer som arbetar mot hemlöshet. Ändå anser jag att mer behöver göras. Det behövs en ny nationell strategi mot hemlöshet om vi ska bryta den negativa spiralen med en växande hemlöshet i Sverige. Strategin behöver vara bostadsledd, uthållig och evidensbaserad.

Staten måste ta ett större ansvar för att bryta hemlösheten och skapa möjligheter för människor i hemlöshet att komma till ett boende, därför behöver man se över behovet av en ny strategi mot hemlöshet.

Serkan Köse (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-30 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)