med anledning av prop. 2010/11:155 En ny lag om elcertifikat – enklare regler och en gemensam elcertifikatsmarknad

Motion 2011/12:N4 av Lars Johansson m.fl. (S)

av Lars Johansson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen avslår regeringens proposition 2010/11:155 En ny lag om elcertifikat – enklare regler och en gemensam elcertifikatsmarknad.

  2. Riksdagen begär att regeringen återkommer med en ny proposition om ett gemensamt elcertifikatssystem som innebär mål om 30 TWh förnybar el fram till 2020.

Motivering

Omställningen av energisystemet till förnybar energiproduktion är ett av de viktigaste leden i den svenska energi- och klimatpolitiken. Den allmänna inriktningen av energi- och klimatpolitiken syftar till att trygga den svenska tillgången till el och annan energi, samtidigt som energisystemet ställs om till att bli långsiktigt hållbart. För att uppnå en långsiktigt hållbar energiförsörjning i Sverige krävs en snabb utbyggnad av den förnybara energiproduktionen tillsammans med kraftfulla satsningar på energieffektivisering. En offensiv satsning på förnybara energikällor skapar möjligheter för svensk industri att bli världsledande inom energi- och miljöteknologi, vilket på sikt skapar arbetstillfällen och exportinkomster, samtidigt som vi reducerar klimatutsläppen och värnar vår gemensamma miljö för framtida generationer.

Genom elcertifikatssystemet har Sverige haft mycket goda förutsättningar att genomföra en kraftig utbyggnad av såväl vindkraft som bioenergi, och vi ser inga principiella problem med att införa gemensamma certifikatsystem med andra länder. Däremot ser vi problem med det avtal om gemensamt elcertifikatssystem som den svenska regeringen skrivit under med Norge och som ligger till grund för den framlagda propositionen 2010/11:155.

Som avtalet är utformat innebär det att Sverige låser sig fast vid målet om 25 TWh förnybar el fram till 2020. En ändring av detta mål skulle kräva en omförhandling med Norge och därmed innebära begränsningar för riksdagen att fatta beslut om framtida ambitioner på förnybart fram till 2020.

Vår uppfattning är att utbyggnadstakten av det förnybara är en grundläggande del av den framtida energipolitiken och måste vara en del av en blocköverskridande energiöverenskommelse i riksdagen. Därför vill vi avslå propositionen och hemställer åt regeringen att lägga fram en ny proposition om gemensamt elcertifikatssystem som innesluter en förhöjd ambition för utbyggnaden av den förnybara elproduktionen i Sverige om 30 TWh förnybar el fram till 2020.

Stockholm den 28 september 2011

Lars Johansson (S)

Carina Adolfsson Elgestam (S)

Ann-Kristine Johansson (S)

Karin Åström (S)

Krister Örnfjäder (S)

Börje Vestlund (S)

Ingela Nylund Watz (S)

Ingemar Nilsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-09-29 Hänvisning: 2011-10-03 Bordläggning: 2011-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)