En ny järnvägslinje Örebro--Kristinehamn

Motion 1992/93:T553 av Roland Lében m.fl. (kds, m, fp, c)

av Roland Lében m.fl. (kds, m, fp, c)
Bakgrund
Den aktualitet som järnvägstrafiken och strategiska
infrastruktursatsningar åtnjuter i dag är mycket glädjande.
I ett samhälle som optimerar sitt transportsystem och sin
resursanvändning, har järnvägen sitt självklara
berättigande och sin givna plats.
Regeringens förslag om att låna upp medel till
nödvändiga infrastrukturinvesteringar i syfte att påbörja
arbeten snarast möjligt är mycket positivt. Mot den
bakgrunden upprepar vi kravet i flera motioner från förra
årets allmänna motionstid i denna fråga.
Pågående arbeten och planering
Mälarbanans intressenter AB (MIAB), ett konsortium
bestående av byggföretagen NCC och BPA, samt ABB
arbetar vidare på förverkligandet av snabbtågsförbindelse
mellan Stockholm och Hallsberg via Mälardalsbanan, norr
om Mälaren. Den pågående utbyggnaden och
upprustningen av Svealandsbanan, söder om Mälaren, är
ytterligare en viktig satsning i det mellansvenska
kommunikationssystemet.
I det sammanhanget har behovet av en ny bansträckning
Örebro--Karlskoga--Kristinehamn, numera kallad
Nobelbanan, lyfts fram som en viktig komplettering av
tågförbindelserna.
En noggrann studie har genomförts
En idéstudie kring denna bansträckning har utförts av
Bergslagsdelegationen, Länsstyrelserna i T- och S-län,
Boforsstiftelsen, Karlskoga kommun, Örebro kommun,
Karlstads kommun och Kristinehamns kommun.
Projektgruppen skriver bl.a.:
''Ett starkt och samverkande ortssystem i det öst-västliga
befolkningsbandet från Stockholm genom Mälardalen via
Örebro-Karlskoga-Kristinehamn-Karlstad-Arvika-
Kongsvinger till Oslo stärker förutsättningarna för regional
utveckling och balans och minskar storstadsregionernas
överhettning. Härvid skapas bättre långsiktiga
förutsättningar för områdets näringsliv och avsevärt bättre
tålighet för och flexibilitet vid strukturförändringskriser.
Även miljöproblem påverkas på ett positivt sätt, både för
ortssystemet mellan storstäderna och för storstäderna.''
Den ovan nämnda överhettningen känns inte särskilt
aktuell idag, men inom kort kan den antas vara verklighet
igen.
Det bakomliggande intresset för Projektgruppen är inte
i första hand en förbättrad tågförbindelse med Stockholm,
även om detta också blir en av flera positiva effekter av ett
genomförande av dessa idéer. Syftet är i första hand att
skapa integrerade arbetsmarknadsregioner. Med
nuvarande utbyggnadsplaner blir situationen den att den
mellansvenska arbetsmarknadsregionen med allsidig
infrastruktur slutar med Örebro som västlig ''utpost''. Ett
förhållande som naturligtvis lämnar en hel del i övrigt att
önska. Ett studium av Mälardalen och bandet över Karlstad
mot Oslo visar en klar logik i strävan att på ett effektivare
sätt sammanbinda dessa samhällen i syfte att främja
vidareutveckling av arbetsmarknadsregionerna.
Innebörden är alltså en ''paketlösning'' med många
önskvärda sidoeffekter.
Byggande bör ske snarast möjligt
Det är vid det här laget ett välkänt faktum att Karlskoga
och Östvärmland har ett utsatt läge i dagens ekonomiska
kris -- ett problem som även kräver sin långsiktiga lösning
med anledning av de stora strukturella omvandligar som
regionen är inne i. Det är i denna situation som byggandet
har både en kortsiktig och en långsiktig betydelse.
Inriktningen mot en högre grad av integrering av
arbetsmarknadsregionerna är en mycket viktig
förutsättning för bevarande och utvecklande av de resurser
som redan finns på plats. Konsekvensen av onödigt
dröjsmål i förbättrande av infrastrukturen är otvetydigt att
regionens återhämtning fördröjs och försvagas.
I detta läge är det en nödvändighet att regeringen tar
initiativ som främjar förverkligandet av ny bansträckning --
Nobelbanan -- mellan Örebro och Kristinehamn, via
Karlskoga. Detta är ''den felande länken'', i en framtida
modern Svealandsbana mellan Stockholm och Oslo, som
snarast bör byggas upp. I detta sammanhang bör även
upprustning av järnvägen väster om Karlstad aktualiseras.
En väl fungerande totallösning av trafiksystemet Oslo--
Stockholm är av stor vikt.
Ekonomisering
Alternativa bansträckningar finns, varav ett alternativ är
via Örebro flygplats. Brutto anläggningskostnad i prisnivå
september 1990 pendlar mellan ett minimum av 1,6
miljarder kronor och maximum ca 3,2 miljarder kronor.
Samhällsekonomiskt är Nobelbanan en god affär. I den
upplåning av medel som aviseras för investeringar i
nödvändig infrastruktur bör det var hög tid för denna del av
landet att få utrymme för ett projekt av den dignitet som
detta har.
Regeringen bör enligt vår mening kunna ta initiativ till
konstruktivt samråd med berörda parter i syfte att
medverka till finansiering och igångsättande av denna nya
bansträckning kallad Nobelbanan.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om initiativ till att förverkliga
byggandet av ny järnväg mellan Örebro och Kristinehamn,
via Karlskoga.

Stockholm den 19 januari 1993

Roland Lében (kds)

Rose-Marie Frebran (kds)

Göthe Knutson (m)

Gullan Lindblad (m)

Isa Halvarsson (fp)

Kjell Eriksson (c)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)