om en ”Nordisk ombudsman”

Motion 1987/88:U538 av andre vice talman Karl Erik Eriksson (fp)

av andre vice talman Karl Erik Eriksson (fp)
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen
1987/88:U538

av andre vice talman Karl Erik Eriksson (fp)
om en ”Nordisk ombudsman”

I motion till förra årets riksdag föreslog jag att en ”Nordisk ombudsman”
skulle inrättas. Skälet för mitt förslag var den snårskog av bestämmelser
som komplicerar för den enskilde som flyttar mellan nordiska länder eller är
”gränsgångare” mellan två nordiska länder. För den fasta befolkningen i
gränstrakterna finns också en rad tull- och gränsproblem som de anser är
svåra att klara av på egen hand.

Jag framhöll i motionen att det skulle vara av ett mycket stort värde för
den enskilde medborgaren om denne visste att det finns en samlad rådgivningsmyndighet
- en ”Nordisk ombudsman” - som man kunde vända sig
till.

Låt mig nämna några exempel på bestämmelser som hindrar ”rörelser”
över de nordiska gränserna:

- Möjligheten för gränsbo att i hemlandet få köra bil om bilen är registrerad
i det andra landet där man har sitt arbete.

- Skatteproblem för den som arbetar i ett land och bor i ett annat. Ett exempel
är avdragsrätten för ränta på villalån.

- Olika bestämmelser för jakttider och fridlysning av djur.

- Olika bestämmelser för vissa yrkesutövare att arbeta över gränsen. Det
gäller bl. a. revisorer, mäklare m.fl.

- Olika bestämmelser när det gäller lös och fast egendom vid villa- och fastighetsförsäljning.

- Krångliga bestämmelser för den som bor i ett land och får arbete i grannlandet.

- Osmidiga bestämmelser när det gäller att medföra vapen för jakt i det
andra landet.

- Opraktiska bestämmelser när man skadskjuter ett djur - vid t. ex. älgjakt
- och djuret går över gränsen.

Vidare skulle en ”Nordisk ombudsman” ha många områden att informera
om. Det gäller t. ex.:

- Information om allemansrättens innehåll och begränsningar.

- Information om regler för bilförsäkring och trafiklagstiftning.

- Information av receptgiltighet, körkortsgiltighet, pensioner, bidragsbestämmelser,
avdragsbestämmelser m. m.

Erfarenheten visar hur trögt det går att få en samordning till stånd av olika
bestämmelser och en likformighet av dessa i de olika nordiska länderna.

När utskottet behandlade min motion till förra årets riksdag medgav man Mot. 1987/88
detta och påpekade ”att det onekligen fortfarande finns många hinder kvar U538
som komplicerar för den enskilde”. Utskottet fortsätter: ”En successiv förbättring
sker i den service som ges av myndigheterna i form av rådgivning
och upplysning till allmänheten. Det finns dock utrymme för ytterligare förbättringar.”

Det mest överraskande är utskottets slutsats att informationen och servicen
till allmänheten bör behållas ”splittrad” hos de redan existerande
myndigheterna. Jag delar i högsta grad utskottets bedömning att informationen
och rådgivningen bör förbättras. Men det är min bestämda övertygelse
att denna förbättring - som alla är ense om att den behövs - bäst
sker genom en samlad rådgivande myndighet, en informations- och serviceinrättning
för allmänheten.

Hemställan

Med hänvisning till vad i motionen anförts hemställs

att riksdagen begär att regeringen tar initiativ till inrättande av en
Nordisk ombudsman.

Stockholm den 26 januari 1988

Karl Erik Eriksson (fp)

8

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 1988-01-26 Bordläggning: 1988-02-01 Hänvisning: 1988-02-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)