En nationell strategi för ökad hållbar tillväxt i våra skogar

Motion 2007/08:MJ220 av Sven Bergström och Kenneth Johansson (c)

av Sven Bergström och Kenneth Johansson (c)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av nationell strategi för ökad hållbar tillväxt i våra skogar.

Motivering

I Sverige finns omfattande skogstillgångar av hög kvalitet. Skogen och skogsnäringen har under lång tid haft en avgörande betydelse för Sveriges utveckling och välstånd. Gävleborgs och Dalarnas län är goda exempel på starka skogslän med en omfattande skogsindustri och många aktiva skogsbrukare.

Från pappers- och massaindustrin, det enskilda skogsbruket, sågverken, trä- och skivindustrin och vidareförädlingen har en betydande del av befolkningen haft och har sin utkomst. Intäkterna från exporten räknas idag i mångmiljardbelopp och kan jämföras med Norges oljetillgångar. Produktionsvärdet inom skogsnäringen i Sverige är nära 200 miljarder kronor. De senaste åren har värdet av nettoexporten för svensk skogsindustri uppgått till uppemot 100 miljarder kronor årligen. Men skogen kan ge mera.

Våra skogstillgångar i Sverige har vuxit under många år. Men nu märks en tydligt ökad efterfrågan och konkurrensen om träråvaran hårdnar. Skogsindustrin och sågverken går bra och behöver tryggad tillförsel av virke. Samtidigt ökar efterfrågan på biobränslen. Detta är positivt för miljön och minskar klimathotet. Genom en ökad användning av träråvara, främst klenare virke samt toppar och grenar, för framställning av värme, el och bränslen kan beroendet av fossila bränslen minskas.

Efter många motioner i riksdagen, bl.a. från undertecknade, har också regering och riksdag beslutat om en strategi för ökat byggande i trä. Detta är mycket välkommet och kan förhoppningsvis innebära ett bättre tillvaratagande av trä med särskilt god kvalitet samtidigt som det både tar tillvara beprövad byggnadskonst och kunskaper samt stimulerar nyskapande arkitektur och design. Ett ökat byggande i trä ger också fler arbetstillfällen och regional utveckling.

Men detta ökande tryck på träråvaran aktualiserar också frågan om att söka optimera en långsiktigt hållbar tillväxt i skogen. Det är av största betydelse att skogen vårdas, värnas och brukas klokt om den uthålligt ska fortsätta att bidra till välstånd och arbete i landet.

Den stora utmaningen bör nu vara att utveckla skogsnäringen ytterligare genom att forma en nationell strategi för hållbar tillväxt i skogen och därmed förutsättningar för ökad användning av skogsråvara i framtiden. Vi borde enligt studier av Skogforsk och SLU kunna öka tillväxten i skogen med uppåt 20 procent.

Hur mycket det växer i våra skogar hänger samman med markens näringsbalans, hur föryngringar sker, vilka plantor som används och hur skogen sköts under en omloppstid. Med ökad lönsamhet får skogsägarna möjlighet att röja, gallra och sköta skogen optimalt så att tillväxten ökar.

På samma sätt som vi format miljömål för att skydda värdefulla skogar, måste vi nu enligt vår mening ta fram en strategi för att öka tillväxten i de skogar som ska brukas uthålligt. Det skulle också ge en betydelsefull ökad lönsamhet för skogsbrukare landet runt som därmed också stimuleras till en ännu bättre skogsskötsel och tillväxt.

Stockholm den 27 september 2007

Sven Bergström (c)

Kenneth Johansson (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-09-28 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)