En nationell sammanhållen strategi för turismen

Motion 2015/16:252 av Lars Tysklind (FP)

av Lars Tysklind (FP)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en nationell sammanhållen strategi för turismen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Turism är en näring som ständigt växer och då inte minst i Bohuslän.                                                                                                                      

Några fakta från Tillväxtverkets ”Fakta om svensk turism 2014”:Total konsumtion 268,6 miljarder kronor. (+5,2 %), Turismens exportvärde, mätt som utländska besökares konsumtion i Sverige, 96,7 miljarder kronor (+12,5 %, +137,5 % sedan 2000).

Som en jämförelse är denna siffra högre än till exempel summan av livsmedelsexporten (58,9 mdkr) och järn- och stålexporten (50,1 mdkr). I antalet sysselsatta handlar det om 159 200 personer, medeltal (+21,7 % från 2000).

Prognosen är att turism och resande i världen kommer att öka med cirka tre procent per år fram till 2030. Sverige och Bohuslän har goda möjligheter att ta del av denna ökning om vi gör rätt saker.

Förutsättningar för nya arbetstillfällen har skapats genom att momsen på restaurang- och cateringtjänster sänktes från 25 till 12 procent 2012. Det ger både minskade kostnader för företagen och en harmonisering av momsreglerna för restaurang- och hotelltjänster.

Genom ett uppdrag till Tillväxtverket satsade förra regeringen totalt 60 miljoner kronor under 2012–2015 på utveckling av hållbara turistdestinationer och insatser för att stärka turist- och upplevelseföretag. Tillväxtverket har valt ut ut fem destinationer som har potential att utvecklas till hållbara destinationer. Dessa är Bohuslän, Kiruna, Stockholms skärgård, Vimmerby och Åre.

Näringslivet har arbetat fram en nationell strategi för svensk besöksnäring.           Sommaren 2010 presenterades ”Nationell strategi för svensk besöksnäring – hållbar tillväxt för företag och destinationer”. Visionen är att genom fokus på hållbarhetsfrågorna fördubbla svensk besöksnäring till 2020 och att kunna erbjuda 35 exportmogna destinationer. År 2020 är besöksnäringen Sveriges nya basnäring. Bakom strategin står Svensk Turism AB.

Regeringen har gett 15 myndigheter och statliga bolag i uppdrag att samverka för att effektivisera insatser som rör turism.

Det finns dock utrymme för ytterligare framtida prioriteringar och satsningar för en fortsatt utveckling av den för Sverige allt viktigare turistnäringen, och därför bör regeringen gå vidare och ta fram en sammanhållen nationell strategi för turismen.

Lars Tysklind (FP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-09-30 Hänvisad: 2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)