En likvärdig och bra psykiatri över hela landet

Motion 2018/19:39 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD)

av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning om att införa nationella riktlinjer för den psykiatriska vården och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kartlägga regionala skillnader inom den psykiatriska vården och hur dessa skillnader kan överbryggas för att säkra en god och jämlik vård i hela landet och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning om hur psykisk ohälsa ska förebyggas och tillkännager detta för regeringen.
  4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en nationell strategi för att barn och unga ska få en god och tillgänglig psykiatrisk vård för att minska de psykiska ohälsotalen bland barn och unga och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Psykisk ohälsa ökar i hela Sverige och förekommer i alla samhällsgrupper och ålderskategorier. Köerna till BUP (barn- och ungdomspsykiatrin) innebär en lång väntetid, vilket för barn och unga kan innebära en känsla av att samhället sviker dem. Psykologförbundet rekommenderar att det ska finnas en skolpsykolog per 500 elever i grund- och gymnasieskola. Det är ett mål som många kommuner är långt ifrån att uppnå. Självskadebeteende är ett stort problem som florerar bland samhällets unga och självmordstalen i dessa grupper är högst oroande. Förskrivningen av antidepressiva läkemedel ökar i alla samhällsgrupper och sjukskrivningstalen för psykisk ohälsa är ständigt ökande. En stor del av dem som söker vård för psykisk ohälsa känner sig dåligt bemötta av vården.

Vi lever i ett samhälle där fler och fler mår allt sämre och det finns stora regionala skillnader inom psykiatrin. Nationella riktlinjer för den psykiatriska vården och framförallt hur psykisk ohälsa ska förebyggas är något riksdagen bör tillsätta en utredning för. I utredningen bör det även göras en kartläggning över de regionala skillnader som finns inom den psykiatriska vården och hur dessa ska överbryggas för att säkra en god och jämlik vård i hela landet.

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

Jennie Åfeldt (SD)

Robert Stenkvist (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-10-04 Granskad: 2018-10-05 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)