Planerat tekniskt arbete på webbplatsen

Under måndag eftermiddag genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

En konst- och designhögskola i Skåne

Motion 1990/91:Ub511 av Kurt Ove Johansson m.fl. (s)

av Kurt Ove Johansson m.fl. (s)
Södra Sverige saknar en konst- och designskola på
högskolenivå. Decennier av diskussioner, periodvis mycket
intensiva, och krav på en konsthögskola lokaliserad till
södra Sverige har ännu inte givit resultat. Vi anser nu att
det är hög tid att gå från ord till handling och motiverat att
etablera en konst- och designutbildning på högskolenivå i
Malmö/Lund--regionen.
Inledningsvis vill vi erinra om att den utredning som
gjordes av konstnärsutbildningssakkunniga (SOU 1970:66)
föreslog en konst- och designhögskola i Malmö/Lund-
regionen. Tyvärr togs förslagen inte upp vid
högskolereformen 1977 trots att gensvaret hos
remissinstanserna var mycket stort.
Statens kulturråd konstaterade för sin del att starka skäl
talade för förslaget om en konstnärsutbildning förlagd till
Malmö/Lund. Likaså underströk AMS vikten av att
utbildningen verkligen skulle komma till stånd.
Landstingsförbundet uttalade också ett flertal vägande skäl
för att förlägga en högre konstutbildning till Sydsverige. I
remissvaren underströks speciellt att utbildningen skulle
vitalisera hela regionens kulturliv och att det förmånliga
läget för internationella kontakter var av särskilt intresse i
detta sammanhang.
Storstadsutredningen presenterade nyligen sitt
slutbetänkande. Där slås fast att Sverige behöver tre
nationella centra. Vi delar den uppfattningen. Enligt vår
mening innebär detta att det också bör finnas minst tre
kulturellt fullödiga, jämställda och konkurrenskraftiga
centra.
I dag är Skåne den enda av landets tre storstadsregioner
som inte har en konsthögskola. Detta är lika märkligt som
oacceptabelt enär en konsthögskola, med den inriktning
som vi eftersträvar, utgör en central institution för att skapa
ett rikt kulturliv, regional utveckling och identitet samt en
positiv utveckling för vårt näringsliv. Behovet av en
utbildning på högskolenivå i södra Sverige för konst och
design markeras ytterligare i takt med att vårt land allt
närmare integreras i ett samarbete med EG.
Mer än en kommun kan naturligtvis bli aktuell som
lokaliseringsort för en konst- och designutbildning på
högskolenivå i södra Sverige. Men det finns många faktorer
som talar för Malmö/Lund-regionen. Merparten av södra
regionens kulturella liv utspelas i detta område. Musik- och
teaterhögskola finns i Malmö. Arkivet för dekorativ konst
finns i regionen. För de konsthögskolestuderande är det en
nödvändig förutsättning att ha goda möjligheter att ta del i
det kulturliv som finns på dessa orter och att kunna
samarbeta med andra utbildningar som finns där. Därtill
kan läggas att Malmö/Lund har ett vitalt och rikt
differentierat konstliv med förnämliga konsthallar,
konstmuséer och en omfattande kvalificerad
galleriverksamhet. Detta är en viktig bas för etablerandet
av en konsthögskola.
Den konst- och designutbildning för södra Sverige, som
vi förespråkar, behöver nödvändigtvis inte vara en
traditionell högskola inom ett universitet. Det finns
sannolikt andra lösningar. På så sätt skulle man kunna vinna
en skola med större konstnärlig frihet och mer konstnärligt
utvecklingsarbete än vad som är möjligt inom det
traditionella utbildningssystemets ramar.
Malmö kommun kan inte ensamt klara en sådan satsning
på konst och design som här talas om. Härför erfordras ett
utvecklat samarbete som omfattar inte bara Skåne utan
också övriga delar av södra Sverige. I hög grad behövs också
statliga insatser för att i södra Sverige skapa en konst- och
designutbildning som i ett europeiskt perspektiv ger
regionen möjligheter att hävda sin särart. Det är enligt vår
mening viktigt att skolan blir ställd under statlig tillsyn.
Även examinationen skall ske under statlig tillsyn med
samma krav som vid övriga konsthögskolor. De som
ansvarar för undervisningen skall ha professors status precis
som i en statlig skola.
Finansiellt skulle staten, tillsammans med kommuner
och landsting, ansvara ekonomiskt för skolan. Vi vill
emellertid med kraft understryka att viktigare än
huvudmannaskap och lokaliseringsort är att en utbildning
på högskolenivå för konst och design i södra Sverige
kommer igång utan ytterligare onödigt dröjsmål.
Vi kan konstatera att södra Sverige är starkt eftersatt
vad beträffar konstnärlig utbildning. Detta samtidigt som
det finns en stor efterfrågan på högre utbildning i fri konst
och design. En etablering av en konsthögskola i Malmö
aktualiserar givetvis Forumskolornas framtid. Vid
Forumskolorna bedrivs undervisning på mycket hög nivå
redan i dag. Vid uppbyggandet av en konstutbildning på
högskolenivå för södra Sverige måste vederbörlig hänsyn
tas till Forumeleverna. Det torde också vara möjligt att
bygga en framtida högskoleutbildning på de erfarenheter
som redan vunnits genom Forumskolorna.
För en snabb lösning av denna fråga talar inte minst
designutbildningen. Design är ett viktigt konkurrensmedel
för företagen. Det är viktigt för Sverige i en framtid med
hårdnande europeisk och internationell konkurrens att här
inte komma på efterkälken. Ett medvetet utnyttjande av
design kan ge företagen en starkare profilering och innebära
impulser till nytänkande. En satsning på konst- och
designutbildningar kan få förutom stor kulturell betydelse
också stor betydelse för framtida sysselsättning och välfärd.
Genom sin ''internationella placering'' skulle en
konsthögskola i Malmö få en särprägel i förhållande till
landets övriga konsthögskolor. Från Malmö är det närmare
till Berlin, Hamburg och Amsterdam än det är till
Stockholm. En broförbindelse mellan Malmö och
Köpenhamn bidrar till att ytterligare öka denna
internationella närhet. Det ger extremt goda
förutsättningar för utbyte, både på lärar- och elevsidan,
med konstskolorna på kontinenten. Möjligheterna att
enkelt nå de stora utställningarna i Europa och närheten till
Köpenhamns konstliv är ytterligare en fördel.
En arbetsgrupp bör omedelbart tillsättas med uppgift att
utreda förutsättningarna och lägga förslag om inrättande av
en konst- och designutbildning för södra Sverige till Malmö
som bygger på de förutsättningar som redan skapats i den
södra regionen genom Forumskolorna.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att etablera en konst- och
designutbildning på högskolenivå i södra Sverige.

Stockholm den 15 januari 1991

Kurt Ove Johansson (s)

Christer Skoog (s)

Bengt Kronblad (s)

Karin Wegestål (s)

Johnny Ahlqvist (s)

Kjell Nilsson (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-01-25 Bordläggning: 1991-02-05 Hänvisning: 1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)