En järnvägstunnel mellan Helsingborg och Helsingör

Motion 1992/93:T501 av Jan Andersson och Bengt Silfverstrand (s)

av Jan Andersson och Bengt Silfverstrand (s)
Integrationen i Europa och Sveriges närmande till den
europeiska gemenskapen skapar en kraftig tillväxt av
transportmarknaden. Det är viktigt att denna tillväxt i stor
utsträckning sker på järnväg, inte minst av miljöskäl.
Därför måste järnvägssystemet i Sverige och förbindelserna
till och från kontinenten förstärkas. Motsvarande krav
ställer EG på järnvägsförvaltningarna runt om i Europa.
Järnvägen är definitivt det transportslag som har de
största förutsättningarna att överbrygga de långa avstånden
mellan näringslivet i Sverige och de stora marknaderna i
Europa. Lastbilar kan med dagens trafikteknik inte köras
snabbare. Ett modernt järnvägssystem kan däremot klara
både tunga och snabba transporter över långa avstånd.
Behovet av snabba persontransporter mellan
befolkningstäta regioner i Europa gör att ett europeiskt
högfartsnät håller på att ta form. Man kommer inom en inte
alltför avlägsen framtid att kunna resa vart man vill på kort
tid med tåg. Sverige kan ansluta sig till detta trafiksystem
genom att redan nu delta i planeringen av en nordlig
Europagren av högfartsnätet. I Danmark och Tyskland
genomförs en gemensam utredning av förutsättningarna för
en högfartsförbindelse mellan Hamburg och Köpenhamn
via en fast förbindelse över Fehmarn Bält. Denna fasta
förbindelse skulle kunna börja trafikeras år 2005.
Att Sverige ska ansluta sig till denna förbindelse är
viktigt. Till en början kan den internationella trafiken gå
över den fasta broförbindelsen mellan Köpenhamn och
Malmö. Men redan under 2000-talets första decennium
väntas kapacitetstaket när det gäller järnvägen vara nått på
denna förbindelse. Därför, och för att korta de
internationella högfartstågens restid med ytterligare cirka
30 minuter, bör en ny länk Helsingborg--Helsingör--
Köpenhamn etableras så snart förbindelsen över Fehmarn
Bält är klar.
Förbindelsen mellan Helsingborg och Helsingör bör
vara en tunnel där sundet är som smalast. En sådan lösning
skulle avsevärt förbättra resandemöjligheterna för både
resandetåg och godståg.
Med denna nya förbindelse mellan Skåne och Själland
skapas förutsättningar för att kunna etablera en snabb och
säker servicelinje på järnväg runt Öresund, där det bor
ungefär 3 miljoner människor och där effektiva
tvärförbindelser med järnväg i dag saknas.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
behovet av att utveckla järnvägssystemet till och från
kontinenten genom att delta i arbetet med det europeiska
högfartsnätet,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
att den som ett led i denna utveckling bör börja planera för
en järnvägstunnel mellan Helsingborg och Helsingör.

Stockholm i januari 1993

Jan Andersson (s)

Bengt Silfverstrand (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)