En järnvägslinje mellan Karlskoga och Örebro

Motion 1992/93:T518 av Anders Svärd (c) och Karl-Erik Persson (v)

av Anders Svärd (c) och Karl-Erik Persson (v)
Denna motion syftar till att peka på möjligheterna och
nyttan med att steg för steg fullfölja satsningarna på snabb
järnvägsförbindelse i relationen Stockholm-Örebro-
Karlstad-Oslo.
Nya snabba järnvägsförbindelser norr respektive söder
om Mälaren diskuteras inom ramen för två separata
projekt:Mälarbanan i relationen Stockholm-Västerås-
Örebro-Hallsberg respektiveSvealandsbanan i
relationen Stockholm-Eskilstuna-Örebro med förlängning
mot Oslo via Karlskoga-Kristinehamn-Karlstad.
När det gäller Mälarbanan går utbyggnadsplanerna nu
mot ett förverkligande såtillvida att byggnadsarbeten har
startat.
Inom ramen för Svealandsbaneprojektet redovisas
förslag till en helt ny järnvägssträckning mellan Örebro och
Karlskoga -- en sträcka som i utredningen getts
beteckningen ''den felande länken''.
Trafikunderlaget på den ''felande länken'' utgörs
förutom av det genomgående interregionala resandet av ett
betydande regionalt underlag i relationen Karlskoga--
Örebro.
Kollektivtrafiken i denna relation är väl utbyggd med
landsvägsbussar. Potential finns dock att väsentligt öka det
kollektiva resandet om restiden förkortas genom
tillkomsten av en snabb järnvägsförbindelse.
Den regionalpolitiska betydelsen, för Karlskoga--
Degerfors-området, kan inte nog understrykas.
Arbetsmarknaden i regionen, som är hårt drabbad av
arbetslöshet, skulle kompletteras på ett sätt som inte kan
ske med de restider som den kollektiva landsvägstrafiken
kan erbjuda.
På motsvarande sätt skulle också förutsättningarna för
eftergymnasial utbildning förbättras.
En utbyggnad av ny järnvägssträcka, västerut från
Örebro, skulle dessutom innebära att ett viktigt steg togs
mot slutmålet som måste vara att få en snabb och modern
järnvägsförbindelse i relationen Stockholm--Oslo.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om behovet av att nödvändigt
planeringsunderlag snarast utarbetas för en utbyggnad av
ny järnväg mellan Karlskoga och Örebro.

Stockholm den 20 januari 1993

Anders Svärd (c)

Karl-Erik Persson (v)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)