En human flyktingpolitik

Motion 2017/18:791 av Anna Wallén m.fl. (S)

av Anna Wallén m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en human flyktingpolitik och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige ska stå upp för en human och solidarisk flyktingpolitik där rätten att söka asyl är en grundläggande mänsklig rättighet. Alla som riskerar förföljelse exempelvis på grund av kön, politisk uppfattning eller sexuell läggning har rätt till skydd. EU:s gemensamma regler som ger skydd åt alternativt skyddsbehövande som flytt på grund av väpnad konflikt eller risk för att utsättas för tortyr eller annan omänsklig behandling ska följas, inte bara av Sverige utan av samtliga medlemsländer.

Den tillfälliga skärpningen av flyktingpolitiken, bland annat när det gäller rätten till familjeåterförening och tillfälliga uppehållstillstånd, bör vara just tillfällig. Sverige ska efterleva barnkonventionen och stärka barnperspektivet i asylrätten och ha ett tydligt jämställdhetsperspektiv för kvinnor och barn på flykt. Barns bästa ska vara humanitär grund för familjeåterförening.

Det är viktigt att vi har en human flyktingpolitik men också en reglerad invandring där den som har skyddsskäl ska få stanna och där personer som efter en prövning har fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd ska lämna Sverige och återvända.

Det är viktigt med ett starkt skydd för asylsökande ensamkommande barn. Barn ska behandlas som barn och vuxna ska inte bo i boenden som är avsedda för barn.

Anna Wallén (S)

Monica Green (S)

Hillevi Larsson (S)

Veronica Lindholm (S)

Eva-Lena Jansson (S)

Paula Holmqvist (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-29 Granskad: 2017-09-30 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)