En grön omställning i Gotlandstrafiken

Motion 2018/19:2389 av Lars Thomsson och Martina Johansson (båda C)

av Lars Thomsson och Martina Johansson (båda C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten till statliga insatser för att möjliggöra omställningen till förnyelsebara bränslen i Gotlandstrafiken och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Färjetrafiken till Gotland är öns landsväg, den behöver vara snabb, tillförlitlig och miljövänlig. Prissättningen behöver vara rimlig för både bofasta, besökare och godstransporter.

Kommunikationerna till och från är alltid avgörande för öns utveckling. Med goda och prisvärda kommunikationer så finns förutsättningar för en utveckling som gör att Gotland kan bidra till Sverige. Utan goda kommunikationer så stagnerar ön och blir en belastning för Sverige. Därför är och förblir kommunikationerna i allmänhet och färjetrafiken i synnerhet avgörande för öns framtid.

Den nu upphandlade trafiken för perioden 20172027 gör att villkoren i huvudsak är fastställda för en tid framöver. Trots det ser vi att omställningen till mera miljövänliga bränslen måste påskyndas, med hänsyn till klimatutvecklingen, under denna trafik­period.

När den nya gasdrivna färjan sätts in i trafiken så möjliggörs omställningen till förnyelsebara bränslen. Som ett första steg kan vanlig biogas, som idag används till bilar, blandas in direkt i LNG med ca 5 % och omvandlas då till flytande biogas eftersom kyleffekten är så stark. För första färjan innebär det att ca 600 ton biogas kan användas. Som jämförelse kan nämnas att idag säljs ca 650 ton biogas på Gotland till öns gasdrivna fordon.

Biogas från Gotland och östra Sverige kan därför inom kort börja blandas in i färjornas bränsle och på sikt ersätta all fossilgas i de nya färjorna Detta är ett första steg mot att Gotlandstrafiken blir 100 % förnyelsebar och klimatsmart. Denna utveckling är historisk och skapar en helt ny marknad för biogasproduktion. Det blir en ny fas i den lokala biogasutvecklingen.

Att övergå till att driva Gotlandstrafiken med biogas ger en dubbel miljöeffekt. Dels sänker det utsläppen av klimatpåverkande gaser dramatiskt i färjetrafiken. Men det innebär också ett minskat näringsläckage till Östersjön eftersom hushållssopor och kreatursgödsel processad till biogas blir växtnäring som tas upp bättre av växterna. Därtill stannar pengarna i den regionala ekonomin istället för att importera dyr bunkerolja.

Nästa trafikperiod startar år 2027, det innebär att först direktivet och senare underlaget skall arbetas fram innan en ny upphandling kan genomföras. Därför startar troligen den nya upphandlingsprocessen i slutet av denna mandatperiod. Enlig fattade beslut i riksdagen så skall transportsektorn reducera sina utsläpp för koldioxid med 70 % till 2030. Det gör att det är nödvändigt att påbörja omställningen till förnyelsebara bränslen redan under pågående trafikperiod, annars kommer inte omställningen att hinnas med i tid.

Gotland har av regeringen utsetts till att vara pilotlän i omställningen till ett 100 procent förnybart samhälle. Särskilda medel har tillförs Energimyndigheten för detta uppdrag. Vi anser att en grön omställning av färjetrafiken mycket väl kan rymmas inom detta uppdrag. Övergången till förnyelsebara bränslen i Gotlandstrafiken kan medföra behov av statliga insatser för att kunna realiseras.

Med stöd i det ovan anförda bör därför riksdagen tillkännage för regeringen som sin mening vad som anförts i motionen om att utreda möjligheten till statliga insatser för att möjliggöra omställningen till förnyelsebara bränslen i Gotlandstrafiken. 

 

 

Lars Thomsson (C)

Martina Johansson (C)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)