En gränslös nordisk sjukvård

Motion 2013/14:So668 av Åsa Torstensson m.fl. (C, FP, KD, MP)

av Åsa Torstensson m.fl. (C, FP, KD, MP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att utveckla ett nordiskt samarbete inom hälso- och sjukvårdssektorn som ger möjlighet för patienter, forskningsresultat och sjukvårdskunskap att röra sig fritt i Norden.

Motivering

Folkpartiet, Miljöpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna som samarbetar i Mittengruppen i Nordiska rådet har länge verkat för ett mer effektivt hälso- och sjukvårdssamarbete i Norden. 2007 godkände Mittengruppen ett förslag om ett nordiskt hälsovårdsområde som ledde till en rekommendation från Nordiska rådets välfärdsutskott till Nordiska ministerrådet om att utse en expertgrupp för att kartlägga samarbetsmöjligheter inom sällsynta sjukdomar och resurskrävande behandlingar. I november 2010 godkände Nordiska rådet en rekommendation om att utarbeta en nordisk handlingsplan gällande sällsynta sjukdomar. Nyligen har Bo Könberg från Sverige fått i uppdrag att utreda hälsosamarbetet i Norden. Slutrapporten ska lämnas till de nordiska social- och hälsovårdsministrarna i juni 2014. Tanken är att rapporten ska få samma aktiva politiska uppföljning som den snart fem år gamla Stoltenberg-rapporten har fått både på regerings- och parlamentarikersidan.

Att arrangera sjukvård för sina medborgare är en stor utmaning. Den förändrande demografin leder till ökade kostnader, och samtidigt kräver hög kvalitet en tillräckligt stor volym, dvs. antal patienter. De nordiska länderna har tillsammans 25 miljoner invånare. En gränslös nordisk sjukvård skulle spara resurser och öka kvaliteten i sjukvården, kort sagt vara till stor nordisk nytta.

Vi anser att en ”Stoltenbergrapport” inom hälsovård är möjlig men det förutsätter att många pusselbitar faller på plats för att skapa ett nordiskt samarbete inom hälso- och sjukvårdssektorn som ger möjlighet för patienter, forskningsresultat och sjukvårdskunskap att röra sig fritt i Norden. Detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 1 oktober 2013

Åsa Torstensson (C)

Anita Brodén (FP)

Anders Andersson (KD)

Jan Lindholm (MP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)