En granskning av public services opartiskhet

Motion 2020/21:15 av Larry Söder (KD)

av Larry Söder (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda granskningsnämndens framtida arbetssätt och hur ledamöter i nämnden ska utses och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Antalet anmälningar till granskningsnämnden för radio och tv, med anledning av sända program i public service, har ökat sett över en tid. Samtidigt som antalet fällande eller kritiserade fall har vikit nedåt.

Detta kan givetvis bero på att public service har blivit mer mån om opartiskheten och sakligheten. Däremot har den allmänna opinionen blivit allt mer högljudd. Sam­tidigt visar en sammanställning av partisympatier bland norska och svenska journalister på en klar övervikt för sympatier åt vänster. Bland de svenska journalisterna var stödet för de rödgröna partierna hela 70 procent. Eftersom public service har en så framstående ställning i det demokratiska samtalet är det desto viktigare att allmänheten kan förlita sig på dess opartiskhet.

Granskningsnämnden består av sju personer och utses av regeringen. Det är gransk­ningsnämnden som prövar om innehållet i radio- och tv-program följer de regler som finns för sändningarna. Den utses av regeringen som även ger public service tillstånd att sända, även om beslutet baseras på en given inriktning från riksdagen. Jag anser att en utredning bör tillsättas som ser över hur granskningsnämnden fungerar och ger förslag på hur den ska fungera i framtiden. Utredningen bör också se över hur ledamöterna utses.

Larry Söder (KD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-09-08 Granskad: 2020-09-09 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)