En generös invandrings- och asylpolitik

Motion 2015/16:739 av Staffan Danielsson (C)

av Staffan Danielsson (C)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att analysera Sveriges förutsättningar för ett fortsatt uthålligt högt flyktingmottagande och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige ska ha en öppen och generös invandrings- och flyktingspolitik. Så är också fallet.

Av de asylsökande som kommer till EU väljer en stor andel att komma till Sverige. Av t ex de ensamkommande asylsökande under 18 år till EU väljer hela 25–30 procent att söka sig till Sverige, vilket är en hög andel för ett land som omfattar några procent av EU:s invånare.

Det är viktigt att Sverige kan ta emot och integrera de som beviljas uppehållstillstånd och medborgarskap på ett bra sätt, och skapa tillräckligt med arbeten. Här finns det idag brister, samtidigt som mottagningsresurserna för de asylsökande är ansträngd.

Det finns ett gott stöd i Sverige för vår öppna linje. Sverige behöver fler invånare för att klara framtidens utmaningar och flyktingar ska ha en fristad i vårt land. För att stödet ska vara fortsatt högt är det viktigt att Sverige uthålligt klarar av att ta emot och integrera de som söker sig hit.

Därför bör regeringen fortlöpande analysera förutsättningarna för att långsiktigt kunna bedriva en fortsatt generös invandrings- och flyktingpolitik. Regeringen måste också fortsatt arbeta för att utlandsfödda personer snabbt ska komma i arbete.

Lyckas Sverige inte med detta hotas på sikt våra möjligheter att uthålligt ta vårt ansvar för människor på flykt. Ett led i denna analys bör vara att relatera Sveriges olika regelverk på detta område till de som länderna i vår omvärld har.

 

Staffan Danielsson (C)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-02 Hänvisad: 2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)