En förskola med alla barn

Motion 2021/22:3727 av Solange Olame Bayibsa (S)

av Solange Olame Bayibsa (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga behovet av stöd till kommuner för att systematiskt arbeta för att alla ska kunna ta del av den allmänna förskolan och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige har sedan länge en allmän förskola. Kommunerna har en skyldighet att erbjuda alla barn en plats på förskolan. Ändå är det inte alla barn som går i förskolan. I en rapport från SCB från 2019 framgår det att hela 6 procent av alla barn mellan åldrarna tre till fem inte går i förskolan. Det är ett antal på 23 000 barn.

Förskolan har idag en ambitiös läroplan i syfte att förbereda barnen för den obligatoriska grundskolan. Att stora grupper barn inte går i förskolan överhuvudtaget leder till att de börjar skolan med ett stort kunskapsglapp i jämförelse med deras kamrater som gått förskolan. Det finns bland annat studier som visar på att ordförrådet är väsentligt större hos barn som gått i förskolan. Redan från dag ett ligger de efter och måste jobba med att komma ikapp.

Det är oftast de barn som har störst behov av det stöd som förskolan ger som inte är där. Enligt SCB:s rapport är 20 procent av de 23 000 barn som inte går i förskolan utrikesfödda. 18 procent bor i ett hushåll med en låg inkomst där föräldrarna i större utsträckning inte har en eftergymnasial utbildning. Detta är faktorer som redan ökar risken att inte klara av skolan med fullständiga betyg. Att ytterligare lägga på den kunskapslucka som tillkommer med att inte ha gått i förskolan är otroligt orättvist. Det är tydligt att dessa barn fastnar i en ond spiral där deras förutsättningar att skapa sig bättre livsförhållanden än deras föräldrar begränsas redan från förskoleåldern.

Det bör övervägas om inte kommuner bör ges möjlighet att systematisk arbeta för att nå ut till dessa familjer med syftet att de skriver in sina barn i förskolan. Ambitionen bör vara att varje barn i åldrarna tre till fem är inskriven i förskolan. Det behövs resurser för att kunna möta varje enskild familj och möta dem i deras individuella behov.

Solange Olame Bayibsa (S)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-05 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)