med anledning av prop. 2013/14:126 En enklare planprocess

Motion 2013/14:C13 av Markus Wiechel (SD)

av Markus Wiechel (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om justering i regeringens förslag till förenklingar när det gäller kungörelser av byggplaner.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att detaljplaner om utformning av byggnadsverk ska upphöra att gälla efter att genomförandetiden löpt ut.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att vindkraftverk undantas i kraven på detaljplan.

Motivering

Många av de förslag regeringen lägger om ett förenklat planförfarande är bra, även om konsekvenserna är svårbedömda i alla aspekter innan lagarna har hunnit prövas i skarpt läge. Dessutom är en del av förslagen påfallande mycket i linje med dem som Sverigedemokraterna motionerat om tidigare. På några punkter kan vi inte ställa oss bakom regeringens förslag.

Vi välkomnar ett förenklat förfarande vid samråd där grupper som uppenbart inte berörs av en plan exkluderas i samrådet. Dock menar vi att försvarsmakten alltid ska inbjudas till samråd vid planering av högre byggnader som kan påverka flygverksamhet och som i övrigt kan påverka försvarets verksamhet. Detta ska föras in i 5 kap. 11 §.

I stället för att detaljplaner automatiskt ska upphöra att gälla i fråga om byggnaders utformning när genomförandetiden löpt ut, är det bättre att vid ett enkelt förfarande låta kommunen upphäva detaljplanen. Genom ett förenklat förfarande har kommunen möjlighet att ta ställning till om detaljplanen ska upphävas eller inte och negativa konsekvenser kan undvikas relativt enkelt. Bestämmelsen gäller 4 kap. 25 §.

Tillika välkomnar vi ett förenklat planförfarande där en detaljplan inte alltid behöver upprättas. I stället ska så kallade områdesplaner upprättas. Däremot är det både inkonsekvent och märkligt att vindkraftverk regelmässigt ska undantas från detaljplaner i alla sammanhang. Detta speciellt med tanke på de miljömässiga konsekvenserna vad gäller rovfåglar, de skönhetsmässiga konsekvenserna och konsekvenserna för försvarets flygverksamhet. Vi yrkar på att undantaget för vindkraftverk tas bort när det gäller paragraf 4 kap. 3 a punkt 3.

Stockholm den 1 april 2014

Markus Wiechel (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2014-04-09 Bordläggning: 2014-04-16 Hänvisning: 2014-04-25

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)