En effektiv arbetsmarknadspolitik med kvalitet

Motion 2010/11:A276 av Sven-Erik Österberg (S)

av Sven-Erik Österberg (S)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en aktiv arbetsmarknadspolitik med kvalitet.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en kompetenskommission.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning.

  4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om individuella handlingsplaner.

Motivering

Sverige är på väg ut ur den ekonomiska kris som lamslagit såväl våra europesika grannländer som vårt eget land. Konjunkturen håller på att vända, men fortfarande är arbetslösheten mycket hög. Det saknas rejäla insatser för att få bukt med arbetslösheten. Samtidigt är den svenska ungdomsarbetslösheten en av de högsta inom EU. Långtidsarbetslösheten biter sig fast.

På en arbetsmarknad i snabb omställning tvingas allt fler uppleva perioder av arbetslöshet. Tiden mellan två jobb måste vara en tid av lärande och utveckling. En aktiv och kvalitativ arbetsmarknadspolitik måste erbjuda en mångfald av utbildningsmöjligheter så att de som förlorat jobb så snabbt som möjligt ska komma tillbaka till arbetslivet och kunna ta de jobb som växer fram efter lågkonjunkturen.

Den snabbt ökande arbetslösheten utgör ett slöseri med mänskliga resurser som riskerar att få långtgående konsekvenser. Att den borgerliga regeringen kraftigt försämrat möjligheten för arbetslösa att få stöd genom en aktiv och kvalitativ arbetsmarknadspolitik är oansvarigt. Minskade resurser till yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning, arbetsförlagd praktik och subventionerade anställningar innebär att många arbetssökande inte förbereds för jobb.

Vi socialdemokrater anser att Sverige är i behov av ett nytt kunskapslyft. Den som blir arbetslös och behöver en insats i form av omställning måste ges utökade möjligheter att skaffa sig den kompetens som arbetsmarknaden kräver. Därför vill vi bland annat inrätta en kompetenskommission som tillsammans med branschföreträdare stärker samverkan på såväl nationell som regional och lokal nivå. Kommissionen bör bestå av företrädare för näringslivets branschorganisationer, kommuner, stat och fackliga organisationer.

Kvaliteten i de arbetsmarknadspolitiska programmen ska alltid värnas. Den som blir arbetslös ska inte riskera att hamna i en rundgång av åtgärder. Sådana insatser ska alltid innebära utveckling som leder till arbete. Den yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningen behöver byggas ut kraftigt så att fler får denna möjlighet. Dessa utbildningar bör också vända sig till tjänstemän och akademiker som inte finner jobb. Arbetsförmedlingen bör ges resurser som gör det möjligt att möta varje arbetssökande individuellt och ge stöd efter behov. Matchning och stöd för jobbsökande är bra och effektivt för många arbetssökande i en högkonjunktur, men i lågkonjunktur måste större resurser läggas på andra typer av insatser som kan leda till jobb när konjunkturen vänder. I detta ligger även att utveckla och förfina metoden med individuella handlingsplaner som ett effektivt verktyg på vägen till ett nytt jobb.

Varje arbetad timme behövs. Därför sätter vi socialdemokrater alltid jobben först.

Stockholm den 25 oktober 2010

Sven-Erik Österberg (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-26

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)