En bro över Väddöviken

Motion 1993/94:T326 av Hans Göran Franck m.fl. (s)

av Hans Göran Franck m.fl. (s)
Nuvarande konjunkturläge drabbar de flesta branscher
och regioner. Mer än någonsin tidigare har de negativa
sysselsättningseffekterna också drabbat Stockholms län.
För den tredejedel av länet som Norrtälje kommun utgör
är de negativa effekterna särskilt omfattande. Det beror på
Norrtäljes näringslivsstruktur, där 12 % 
av arbetstillfällena finns inom bygg- och
anläggningsverksamheten. Dessa branscher utgör
tillsammans med transportverksamheten, grus- och
bergtäkter samt betongindustri mer än 20 % 
av arbetstillfällena i Norrtälje kommun. Sårbarheten
genom denna dominans av bygg- och
anläggningsverksamhet framgår av de helt arbetslösa inom
Byggnads i Norrtälje, f.n. 25 %.
En 
möjlighet att motverka denna arbetslöshet är att
snabbt påbörja byggandet av bron över Väddöviken vid
Trästa, Norrtälje kommun, Stockholms län. Planer och
projektering finns klara.
Ett snabbt igångsättande innebär att arbetslösheten
motverkas just när lågkonjunkturen inom bygg- och
anläggningsbranschen är som svårast, dvs. i konjunkturläge
där sysselsättningseffekten blir maximal. Förutom
sysselsättningseffekten innebär en snabb upphandling att de
totala produktionskostnaderna stannar vid ca 45 miljoner kronor, 
att jämföras med beräknade 55 miljoner kronor 
från 1992. En igångsättning av detta projekt får
också den effekten att en välbehövlig optimism sprider sig i
denna del av länet!
Norrtälje kommun har i yttrande över flerårs- och
fördelningsplaner till länsstyrelsen och vägverket i flera år
påtalat behovet av en sådan broförbindelse.
En broförbindelse har en mängd positiva effekter.
Nämnas kan bl.a.: Bättre tillgänglighet och
framkomlighet mellan fastlandet och Väddö. Ökad
trafiksäkerhet, då pressen att komma i tid till färjeavgångar
upphör. Bättre förutsättningar att utveckla näringslivet
och öka sysselsättningen i de norra kommundelarna, och då
speciellt på Väddö. En eliminering av buller och andra
negativa effekter från färjetrafiken som stör de boende vid
färjan. En årlig besparing av driftskostnader på 2 miljoner kronor. 
Bättre resmöjligheter för resande norrifrån
till Eckerölinjen (enligt en grov uppskattning av
Eckerölinjen är det ca 45 % 
av de resande som kommer norrifrån, och då främst
från Uppsala, Gävle och Östhammar).
Vägverket har också i sina ekonomiska kalkyler visat att
en bro till beräknad kostnad om 55 miljoner kronor 
är samhällsekonomiskt lönsam och därför bör
genomföras så snart som finansiering kan ordnas.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om angelägenheten av att en bro
över Väddöviken vid Trästa i Stockholms län snarast
kommer till utförande.

Stockholm den 24 januari 1994

Hans Göran Franck (s)

Anita Johansson (s)

Ingela Thalén (s)

Eva Johansson (s)

Sören Lekberg (s)

Pierre Schori (s)

Björn Ericson (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-01-25 Bordläggning: 1994-02-08 Hänvisning: 1994-02-09
Yrkanden (2)