En bostadspolitik som gynnar integration

Motion 2018/19:614 av Magnus Jacobsson (KD)

av Magnus Jacobsson (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att underlätta för fastighetsägare att omvandla hyreslägenheter till ägarlägenheter och bostadsrätter och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I Uddevalla bor det ca 21 % invånare med utländsk bakgrund. Det gör att var femte person i Uddevalla har en dubbel identitet. Om alla dessa hade bott jämnt fördelat över kommunen så hade detta inte varit någon större problematik. Men i Uddevalla är det framför allt tre stadsdelar som har en överrepresentativ andel invånare med utländsk bakgrund (Dalaberg, 65%, Tureborg, 62%, Hovhult, 56%). Detta märks även i de skolor som ligger närmast dessa stadsdelar (Dalabergsskolan, 65%, Hovhultsskolan, 71%, Ramnerödsskolan, 69%, Äsperödsskolan, 47%).

Somliga försöker förklara den stora andelen av personer med utländsk bakgrund med det fria skolvalet. Men då de absolut flesta väljer att gå i den skola som ligger närmast bostaden så duger inte detta som förklaring. Vad vi dock ser är att bostads­områdets egen struktur avgör hur bostadsområdet ser ut och de skolor som ligger i ett bestämt bostadsområde kommer att ha samma struktur som själva bostadsområdet.

Trots att Uddevalla bara har ca 21 % invånare med utländsk bakgrund har vi stadsdelar med mer än 50 % utländsk bakgrund samt skolor med mer än 60 % utländsk bakgrund. Huvudförklaringen till detta är bostadssammansättningen. Stadsdelar som enbart har villor och bostadsrätter blir aldrig socio-ekonomiskt utsatta (varav en stor del är utlandsfödda) bostadsområden och deras skolor får inte samma utmaningar som de skolor som ligger i stadsdelar med en stor andel hyreslägenheter.

Detta är logiskt då hyresrätten i första hand betjänar de som är nya på bostads­marknaden, de som inte har råd att ha en annan bostad eller de som är nya i landet. Vi ser också att personer som får lite bättre ekonomi ofta väljer att byta bostad vilket leder till att stadsdelar med väldigt många hyreslägenheter inte förändras trots att bostads­bolagen genomför renoveringar och upprustningar. Tvärtom tenderar utanförskapet att kvarstå även efter renoveringar.

Vill man förändra Sveriges utanförskapsområden måste vi genomföra strukturella förändringar där man minskar antalet hyreslägenheter och ökar andelen av eget ägande i form av bostadsrätter och ägarlägenheter. Samtidigt bör man underlätta för byggnation av nya lägenheter vilket gör att enskilda kommuner kan omvandla den egna bostadsstrukturen och på så sätt bygga bort dagens utanförskapsområden.

Lagstiftningen måste förändras så att det blir lättare för fastighetsägare att omvandla hyreslägenheter till ägarlägenheter och bostadsrätter. Det måste också bli lättare att bygga nya hyreslägenheter till lägre kostnad.

Magnus Jacobsson (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-21 Granskad: 2018-11-21 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)