En billigare och bättre Alfakassa

Motion 2010/11:A267 av Staffan Danielsson och Fredrick Federley (C)

av Staffan Danielsson och Fredrick Federley (C)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Alfakassan ska göras verkligt fristående från de ofta politiserade övriga a-kassorna.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avgiften för medlemskap i Alfakassan ska vara lägre än i dag.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att kundservicen i Alfakassan måste förbättras kraftigt.

  4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Alfakassans utbetalningar måste ske lika snabbt som hos de effektivaste fackliga a-kassorna.

Motivering

Staten betalar genom skattemedel från alla medborgare huvuddelen av a-kassornas utbetalningar vid arbetslöshet. Den rödgröna oppositionen vill att staten i likhet med tidigare ska betala ca 95 procent av arbetslöshetsersättningarna.

Ett antal fackförbund är idag starkt politiserade, genom en tydlig koppling och som stora bidragsgivare till enskilda politiska partier. De bedriver också en massiv politisk propaganda i sina medlemstidningar. De säger sig vilja ansluta alla inom respektive bransch till sig och till sin a-kassa. Detta innebär uppenbarligen medborgare med både socialistisk och borgerlig politisk uppfattning. De som röstar borgerligt ska alltså ansluta sig till ett fackförbund som stöder socialistiska partier och som bedriver massiv propaganda mot borgerliga partier vid medlemsmöten, via ombudsmän och i medlemstidningen. Förtroendevalda och ombudsmän i dessa fackförbund är regelmässigt sympatisörer nästan enbart till socialistiska partier, medan den som ger uttryck för borgerliga sympatier i praktiken sällan erhåller ett uppdrag.

Detta är självfallet en orimlig ordning. Särskilt stötande är det att dessa fackförbund administrerar arbetslöshetsersättningen också till de medlemmar som man dagligen skäller ut, pengar som till huvuddelen kommer från allmänna skattemedel.

Det visar sig också att kundservicen för dem som är eller vill bli medlemmar i Alfakassan är dålig och har dåligt rykte. Väntetiderna för att t.ex. komma fram på telefon är orimligt långa. Servicen måste omgående kraftigt förbättras.

Likaså ligger Alfakassan medlemsavgift högre än de flesta andra a-kassors, något som ju torde ligga i nuvarande huvudmäns intresse då det gagnar de egna ofta politiserade a-kassorna.

Detta är inte heller rimligt, utan medlemsavgiften i Alfakassan bör ligga i nivå med de a-kassor som har de lägsta avgifterna. Detta bör ges regeringen till känna.

Allvarligast är också det faktum att kötiden för att överhuvudtaget få sin arbetslöshetsersättning utbetald vid uppkommen arbetslöshet ofta är orimligt lång. Här ligger Alfakassan bland de a-kassor med allra längst väntetid. Detta är alldeles orimligt, och här bör regeringen ålägga Alfakassan att utbetalningen ska komma igång inom t.ex. 2–3 veckor. Detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 18 oktober 2010

Staffan Danielsson (C)

Fredrick Federley (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-26

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)