En bättre Europaväg 22 genom Söderköping och Norrköping

Motion 2009/10:T371 av Staffan Danielsson m.fl. (c, m, fp, kd)

av Staffan Danielsson m.fl. (c, m, fp, kd)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att E22 genom Söderköping och Norrköping snarast bör byggas ut.

Motivering

En utbyggnad av Europaväg 22 genom Söderköping, mellan Söderköping och Norrköping och genom Norrköping via Norrleden till E4 är mycket angelägen. Årsmedeldygnstrafiken mellan städerna uppgår till ca 13 000 fordon, vilket sommartid nästan fördubblas.

Europaväg 22 är ett viktigt transportnav från Skåne till Östergötland längs ostkusten. Den spelar en mycket viktig roll för regionförstoring och för att binda ihop arbetsmarknader. Den betyder också mycket i ett interregionalt riksperspektiv. 15-kilometerssträckan innan E22 når E4 i Norrköping är i starkt behov av utbyggnad och är idag en flaskhals som bromsar utveckling och expansion.

Utbyggnadsplaner finns och har kommit olika långt. Ombyggnaden av Söderleden i Norrköping, som förbinder E22 med E4, är klar.

Norrleden i Norrköping ökar framkomligheten för genomfartstrafiken, avlastar de centrala delarna av Norrköping samt ökar tillgängligheten till hamnområdet.

För sträckan Norrköping–Söderköping är vägutredningen klar, och den ingår liksom Norrleden i den nationella investeringsplanen för 2004–2015.

E22 genom Söderköping passerar sju trafiksignaler samt bron över Göta kanal som stoppar trafiken under perioden maj–september. Tidvis uppstår flera kilometer långa köer och situationen är ohållbar. Söderköping klyvs av Europavägen, och miljöbelastningen är också betydande.

Av dessa anledningar genomfördes ett stort rådslag i Söderköping 2005, en s.k. charrette. Bakom detta initiativ stod Vägverket, Söderköpings kommun, AB Göta kanalbolag, Regionförbundet Östsam och Länsstyrelsen i Östergötlands län, Norrköpings, Valdemarsviks och Västerviks kommuner har ingått i en referensgrupp. Samtliga dessa parter förespråkar nu en lösning med en båtlyft: för vägtrafiken, för kanaltrafiken, för miljön och för kommunens och regionens utveckling. Det är också intressant ur kostnadssynpunkt.

Vägverket har nu lämnat sitt förslag till nationell åtgärdsplan för perioden 2010–2021 till regeringen. Den innefattar glädjande nog de projekt som vi har redovisat ovan! Både Söderköping och Norrköping m.fl. aktörer bidrar med medfinansiering.

Vi vill med denna motion visa hur angeläget det är att E22 genom Söderköping och Norrköping snarast byggs ut enligt de långt gångna planer som finns enligt ovan, och vi uppmanar regeringen att följa Vägverkets förslag!

Stockholm den 22 september 2009

Staffan Danielsson (c)

Gunnar Axén (m)

Karin Granbom Ellison (fp)

Yvonne Andersson (kd)

Andreas Norlén (m)

Betty Malmberg (m)

Finn Bengtsson (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)