En bättre Europaväg 22 genom Söderköping och Norrköping

Motion 2008/09:T471 av Staffan Danielsson m.fl. (c, m, fp, kd)

av Staffan Danielsson m.fl. (c, m, fp, kd)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att E 22 genom Söderköping och Norrköping snarast bör byggas ut.

Motivering

En utbyggnad av Europaväg 22 genom Söderköping, mellan Söderköping och Norrköping, och genom Norrköping via Norrleden till E 4 är mycket angelägen. Årsmedeldygnstrafiken mellan städerna uppgår till ca 13 000 fordon, vilket sommartid nästan fördubblas.

Europaväg 22 är ett viktigt transportnav från Skåne till Östergötland längs ostkusten. Den spelar en mycket viktig roll för regionförstoring och för att binda ihop arbetsmarknader. Den betyder också mycket i ett interregionalt riksperspektiv. 15 kilometerssträckan innan E 22 når E 4 i Norrköping är i starkt behov av utbyggnad och är idag en flaskhals som bromsar utveckling och expansion.

Utbyggnadsplaner finns och har kommit olika långt. Ombyggnaden av Söder­leden i Norrköping, som förbinder E 22 med E 4, är nästan klar.

En vägutredning är påbörjad för Norrleden, som förbinder E 22 med Norrköpings hamn och E 4:an. Norrleden ökar framkomligheten för genomfartstrafiken, avlastar de centrala delarna av Norrköping samt ökar tillgängligheten till hamnområdet. Norrleden är en viktig del av det s.k. Norrköpingspaketet för att utveckla Norrköping som transportcentrum.

För sträckan Norrköping–Söderköping är vägutredningen klar, och den ingår liksom Norrleden i den nationella investeringsplanen för 2004–2015.

E 22 genom Söderköping passerar sju trafiksignaler samt bron över Göta kanal som stoppar trafiken under perioden maj–september. Tidvis uppstår flera kilometer långa köer och situationen är ohållbar. Söderköping klyvs av Europavägen och miljöbelastningen är också betydande.

I planeringen för den nya förbifarten utreds olika alternativ i en korridor väst om Söderköping, där Göta kanal passeras genom en tunnel eller på broar över kanalen. Ett nytt spännande alternativ är att genom en båtlyft lyfta kanalens båtar över vägen. Vägverket bedömer båtlyften som en tilltalande lösning för vägtrafiken och för utvecklingen i regionen. Jämfört med en öppningsbar bro har båtlyften stora fördelar. Bron innebär fortsatta problem med oförutsägbara stopp i trafiken vid broöppningar och köer. Båtlyften bedöms främja den ekonomiska tillväxten, t.ex. i form av ökad turism och nya företagsetableringar i hela stråket. Kring båtlyften går det också att anlägga ett område med verksamheter och bostäder som integreras med resten av tätorten.

Av dessa anledningar genomfördes ett stort rådslag i Söderköping 2005, en s.k. charrette. Bakom detta initiativ stod Vägverket, Söderköpings kommun, AB Göta kanalbolag, Regionförbundet Östsam och Länsstyrelsen Östergötland. Norrköpings, Valdemarsviks och Västerviks kommuner har ingått i en referensgrupp. Samtliga dessa parter förespråkar nu lösningen med en båtlyft; för vägtrafiken, för kanaltrafiken, för miljön och för kommunens och regionens utveckling. Det är också intressant från kostnadssynpunkt.

Söderköpings kommun har nyligen träffat överenskommelse med Väg­verket om att bidra med 40 miljoner kronor till förbifart Söderköping, och även Göta kanalbolaget kommer att bidra. Mot bakgrund av denna samlade verklighet bör vägprojektet tas upp i väghållningsplanen fram till 2015, och byggstart ske så snart det är möjligt.

Vi vill med denna motion visa på den stora angelägenheten av att E 22 genom Söderköping och Norrköping snarast byggs ut enligt de långt gångna planer som finns enligt ovan.

Stockholm den 1 oktober 2008

Staffan Danielsson (c)

Gunnar Axén (m)

Karin Granbom (fp)

Yvonne Andersson (kd)

Finn Bengtsson (m)

Betty Malmberg (m)

Andreas Norlén (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)