Emigranternas hus i Göteborg

Motion 2006/07:Kr282 av Eva Flyborg (fp)

av Eva Flyborg (fp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ekonomiskt bidrag till stiftelsen Emigranternas Hus i Göteborg.

Motivering

Göteborgs kulturliv berikades år 2003 genom tillkomsten av Emigranternas Hus. En stiftelse med samma namn leder verksamheten, och i dess styrelse är Göteborgs stad representerad. Staden utser även en av revisorerna.

Stiftelsen bedriver forskning om emigration, immigration och hur de s.k. återvändarna påverkar vid sin återkomst. Det gäller ju även de av våra invandrare som återvänder till sina ursprungsländer. Hur mycket ”Sverige” har man med sig i bagaget? Hur påverkades man av sin tid i Sverige? Hur påverkas man i sin tur vid återkomsten? Forskning kring dessa frågor är av stor betydelse. Här möts dåtid och nutid, och det är väsentligt att forskningen drar de rätta slutsatserna för ett meningsfullt användande.

Av verksamhetsplanen framgår att stiftelsens strävan är att slå broar mellan olika kulturer för fredlig samlevnad och samverkan. Detta är särskilt viktigt för en så mångkulturell stad som Göteborg. Detta vill man nå genom att, utöver migrationsforskningen, anordna diskussioner, utställningar, kulturarrangemang, musikaftnar, studiecirklar och mycket annat.

Emigranternas Hus är en samlingsplats för människor med skiftande kulturell bakgrund. Ett engagerat kulturarbete kommer att utföras av stiftelsen Emigranternas Hus i Göteborg. De behöver dock ett ekonomiskt stöd för verksamheten. En säkrad basfinansiering under de första åren ger större utrymme för verksamhet men bidrar också till stabiliteten för verksamheten.

Stockholm den 30 oktober 2006

Eva Flyborg (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)