Elitidrottares förutsättningar för högre studier

Motion 2006/07:Ub401 av Leif Pagrotsky (s)

av Leif Pagrotsky (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att stärka elitidrottares förutsättningar att kombinera sitt idrottsutövande med högre studier.

Motivering

Sverige behöver stärka möjligheterna för elitidrottande kvinnor och män att kombinera sitt idrottsutövande med högre studier. Sedan en längre tid finns ett väl fungerande system för kombinationen elitidrott och studier på gymnasienivå, de s.k. riksidrottsgymnasierna. Däremot finns inget fungerande nationellt system för den högre utbildningen. Några få högskolor har tagit fram lokala modeller som fungerar väl, men något system på riksnivå finns inte.

I takt med att arbetsmarknaden utvecklas och kraven på utbildning ökar anser jag att elitidrottande unga kvinnor och män inte ska få sämre livschanser jämfört med andra unga. I dag är det mycket svårt att kombinera en satsning på elitnivå med studier vid universitet och högskola. I flera andra länder, exempelvis Tyskland, USA och Ryssland, har system tagits fram för att se till att även elitidrottare ska få högre utbildning så att de har något att falla tillbaka på den dagen de slutar eller inte når ända fram till världseliten. En annan konsekvens kan bli att unga lovande idrottsmän och kvinnor helt enkelt slutar med sin idrott för att i stället satsa på sina studier. Detta är inte enbart tråkigt för dem själva utan även en förlust för Sverige då idrottsliga framgångar går oss förbi. Det är också en förlust för Sverige eftersom idrott är mycket viktig för att marknadsföra Sverige internationellt samt för att stärka vår självkänsla som nation.

Jag föreslår att idrottsrörelsen tillsammans med universitet och högskolor samt Högskoleverket får i uppdrag att ta fram en modell för hur ett system på nationell nivå för kombinationen elitidrott och högre studier bör konstrueras. Systemet kan efterlikna det framgångsrika system som finns på gymnasienivå samt dra lärdom av de framgångsrika lokala initiativ som finns i dag.

Stockholm den 26 oktober 2006

Leif Pagrotsky (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)