Elfria zoner

Motion 2009/10:Fö222 av Billy Gustafsson (s)

av Billy Gustafsson (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om elfria zoner.

Motivering

Det finns mycket som är spännande när kommunikationssystemen mellan samhällets alla sektorer utvecklas, vilket är en viktig förutsättning för att skapa jobbtillväxt och öka den regionala utvecklingen.

Det finns dock en oro och många undrar hur de nya masterna kommer att påverka naturen och människorna. När det gäller masters placering är det självfallet så att människor och naturen skyddas i så stor utsträckning som möjligt. Operatörerna måste ansöka om nödvändiga bygglov innan nya master kan sättas upp. Detta betyder att de omkringboende och berörda måste tillfrågas. Man måste även som vanligt ta hänsyn till känslig natur- och kulturmiljö. All verksamhet som kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljö omfattas av miljöbalkens försiktighetsprincip. Till yttermera visso finns motsvarande försiktighetsprincip i strålskyddslagen som verksamhetsutövare har att följa och där Statens strålskyddsinstitut är tillsynsmyndighet.

Människors oro över vad strålning kan ge för hälsoeffekter ska tas på allvar. Kommunerna har ett direkt ansvar för att skapa så bra livsbetingelser som möjligt för kommunens invånare. Beslut om bygglov kan ändras via överklaganden, vilket kan leda till att en kommuns strävan att exempelvis låta ett visst geografiskt område utgöra ett elfritt område omintetgörs. Detta är problematiskt.

Mot den bakgrunden finns därför anledning överväga att stärka kommunernas möjlighet att självständigt besluta om inrättande av elfria zoner inom ett avgränsat geografiskt område.

Stockholm den 29 september 2009

Billy Gustafsson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)