Elevers trygghet och säkerhet i skolan

Motion 2013/14:Ub549 av Oskar Öholm (M)

av Oskar Öholm (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om elevers trygghet och säkerhet i skolan.

Motivering

Varje morgon går över en miljon elever till skolan. Det är för alla dem vi har ett skolsystem som förmedlar kunskaper, ger erfarenheter och slår vakt om vår position som en kunskapsnation.

Skolan har radikalt förändrats sedan 60-talet. Huvudsakligen har skolan förändrats på ett positivt sätt. Den moderna skolan är individualiserad och sätter eleven i fokus. Elever och lärare deltar dagligen i en dialog om lärandet i skolan, något som var otänkbart tidigare. Skolan är inte heller någon sluten värld. Erfarenheterna från elevernas omvärld fångas upp och används ofta i den pedagogiska verksamheten.

Men även om elevernas situation i skolan förbättrats mycket finns det fortfarande stora utmaningar. Problem med både stress, psykisk och fysisk ohälsa, våld och hot, mobbning och trakasserier finns fortfarande kvar i skolan och tvärtom ökar. Kraven på eleverna har också ökat över tid socialt sett.

Skolan är främst av allt är en plats för lärande, men för eleverna är skolan också en arbetsplats och en social arena där relationer och konflikter ömsesidigt uppstår. Samhällets ansvar för människor i behov av stöd och hjälp upphör inte bara för att eleverna går i skolan.

Mobbning är ett utbrett problem i skolan. Både elever som mobbar och blir mobbade mår i regel både psykiskt och fysiskt dåligt. Förutom att kränkningar, sexuella trakasserier, våld och hot i sig är oacceptabelt inkräktar de också på lärandemiljön i skolan.

Med detta som utgångspunkt bör regeringen överväga möjligheterna att se över sådana lagändringar som innebär att den utsatte elevens intressen tas till vara bättre och arbetet mot mobbning sker på evidensbaserade grunder.

Stockholm den 27 september 2013

Oskar Öholm (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)