Elever i förskolan

Motion 2016/17:2867 av Anders Österberg och Yasmine Larsson (båda S)

av Anders Österberg och Yasmine Larsson (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att elever i den svenska förskolan, oavsett huvudman, ska garanteras en undervisning som står fri från religiös eller politisk påverkan och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Förskolan är till för att ge barnen en utveckling och utbildning som gör att de kan bli samhällsmedborgare. I ett brokigt land som Sverige är det helt avgörande att människor lär sig leva sida vid sida och fungera tillsammans. Då krävs både en gemensam bas, och att barn får lära känna andra barn med ett annat slags bakgrund än den egna. Religiös eller annan livsåskådande fostran får föräldrar stå för, och den sker på fritiden.

Om föräldrarna skulle få styra både barnens hela utbildning och fostran, skulle det i förlängningen inte finnas någon anledning att ha vare sig skolplikt eller gemensamt finansierad förskola eller skola.

Förskolan ska i teori och handling lära ut demokrati. Därför ska vi ha en förskola fri från religiös eller politiskt påverkan. Förskolan ska rusta barnen för att samhälle där alla inte tänker och tycker lika. Den ska vara en mötesplats där såväl barn och föräldrar får träffa barn och föräldrar med olika bakgrunder, olika idéer och olika levnadsförhållanden. Förskolan ska inte splittra eller försvåra möjligheten till möten.

Anders Österberg (S)

Yasmine Larsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)