Elenergiinriktad utbildning till högskolan i Sundsvall-Härnösand

Motion 1990/91:Ub599 av Bo Forslund m.fl. (s)

av Bo Forslund m.fl. (s)
Västernorrlands län och i hög grad Sundsvallsregionen
är en av de mest elenergiberoende regionerna i landet.
Tillgången till råvaror och lättillgänglig elenergi utgjorde en
grund för regionens industrialisering. Förutom stora
elenergianvändande industrier finns också stora
elproducenter lokaliserade till Sundsvall.
En betydande fortsatt strukturomvandling kommer att
känneteckna 1990-talets näringsliv. Enligt
långtidsutredningens bedömningar beräknas den
kunskapsintensiva industrin expandera snabbast under
1990-talet. Sysselsättningen bedöms öka med 1,1 % per år.
Inom ramen för den kunskapsintensiva industrin förväntas
elektroindustrin utvecklas till en av de mest expansiva
branscherna i svenskt näringsliv. För att omvandlingen av
näringslivet skall bli framgångsrikt framstår
kompetensfrågorna som allt mer centrala.
Den fortsatta utvecklingen inom elenergiområdet
kommer att ställa krav på effektivare och delvis förändrad
elanvändning. Detta kommer att ställa stora krav på hög
kompetens inom området. Tillgången till kvalificerade
ingenjörer inom det elkrafttekniska området har under en
längre period varit katastrofalt dålig i regionen och i landet.
Civilingenjörssutbildning med inriktning mot
elkraftteknik bedrivs för närvarande vid KTH och
Chalmers. Tillströmningen till utbildningen och
examinationen har varit otillfredsställande låg. För
närvarande examineras årligen endast ett fåtal
civilingenjörer med denna inriktning. Detta skall ställas
mot att bara i Norrland är det årliga behovet av
nyanställningar av sådana ingenjörer flerdubbelt.
För närvarande föreligger svårigheter att rekrytera
personer med hög kompetens inom det elektrotekniska
området. Detta gäller speciellt de norrländska länen.
Dagens situation och den förväntade utvecklingen på 1990-
talet torde innebära att rekryteringssvårigheterna kommer
att öka framgent. Enbart hos elproducenterna i
Västernorrlands och Jämtlands län bedöms ett årligt
rekryteringsbehov om tio personer per år under 1990-talet
med civilingenjörsbakgrund inom elkraftområdet.
Därutöver tillkommer energiverkens och industrins behov.
Betydande reinvesteringar kommer bl.a. att göras i
befintliga vattenkraftstationer där ny teknik i form av
kraftelektronik och datateknik kommer att introduceras.
Sammanfattningsvis kan sägas att en av de viktigaste
infrastrukturella insatserna för Västernorrlands län och dess
näringsliv är att bygga upp en högkvalitativ kompetensmiljö
i Sundsvallsregionen inom elenergiområdet. Detta kan ske
genom att verka för lokalisering av en elenergiinriktad
högskoleutbildning som motsvarar civilingenjörsnivå.
Förutsättningarna inom högskolan och den omgivande
industrin i regionen att genomföra detta är utomordentligt
goda. Modeller för samverkan mellan högskola och
näringsliv har redan prövats inom andra
kompetensområden med intressanta resultat.
Högskolan i Sundsvall-Härnösand skulle kunna starta en
sådan utbildning med relativt kort varsel.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om lokalisering av elenergiinriktad
högskoleutbildning på civilingenjörsnivå inom högskolan
Sundsvall-Härnösand.

Stockholm den 24 januari 1991

Bo Forslund (s)

Bo Holmberg (s)

Rune Jonsson (s)

Sven Lundberg (s)

Martin Segerstedt (s)

Britta Sundin (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-01-25 Bordläggning: 1991-02-05 Hänvisning: 1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)