Elektroniskt handikapptillstånd för parkering

Motion 2011/12:T329 av Lars-Axel Nordell (KD)

av Lars-Axel Nordell (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett utvecklat skydd för den som tilldelats ett handikapptillstånd för parkering.

Motivering

Sverige har ett väl utvecklat system som möjliggör för personer med funktionsnedsättning som har parkeringstillstånd att parkera på särskilt markerade platser. Parkeringstillståndet, i form av ett skriftligt intyg, ska förvaras i bilen på väl synlig plats innanför bilrutan.

Eftersom dessa parkeringstillstånd, framförallt i våra storstäder, betingar ett icke obetydligt värde på den svarta marknaden är de mycket stöldbegärliga, med många bilinbrott som följd.

Att bli utsatt för inbrott, vare sig det är i en bil eller i ett hem, är alltid en kränkning. Om vederbörande dessutom har ett rörelsehandikapp kan det vara extra besvärligt att på egen hand ta tag i konsekvenserna av brottet i form av polisanmälan, anmälan till utfärdaren av tillståndet, flytt av bilen till skyddad plats i väntan på reparation, kontakt med försäkringsbolag, att leva utan bil under en tid samt att leva med själva kränkningen.

Det finns idag tekniska möjligheter att undanröja motivet till detta brott. Utvecklingen av nya e-tjänster kan hantera såväl boendeparkering, nyttotillstånd för näringsidkare som parkeringstillstånd för en funktionsnedsättning. Med en handdator kan parkeringsvakten omgående kontrollera fordonet de inspekterar. I registret framgår då bland annat om det är ett fordon med handikapptillstånd. En positiv bieffekt är att parkeringsvakterna snabbt kan polisanmäla eventuella stulna eller efterlysta fordon.

I några kommuner prövas system för att förenkla och modernisera rutinerna med handikapptillstånd, vilket innebär att den särskilda lappen i framrutan blivit överflödigt. På vissa håll måste man emellertid fortfarande ha med sig handikapptillståndet.

Processen behöver skyndas på och harmoniseras inom Sverige och på sikt även inom EU. Detta behöver ges regeringen till känna.

Stockholm den 4 oktober 2011

Lars-Axel Nordell (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)