Elektrifiering av tvärbanan från Hällnäs till Storuman

Motion 2009/10:T393 av Britta Rådström (s)

av Britta Rådström (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för elektrifiering av tvärbanan från Hällnäs till Storuman.

Motivering

Gruvverksamheten i Västerbottens inland växer genom etablering av nya gruvor och genom nya fynd som kommer att innebära ytterligare etableringar i en nära framtid. Tillsammans med andra industrietableringar, t.ex. biobränsle, leder detta till ökade transporter ned till kusten, bl.a. till hamnarna för vidare transport med fartyg.

Att flera av dessa transporter kan ske på järnväg är både effektivt och miljövänligt. Dessutom handlar det också om säkerhet. Mycket av godset till och från gruvorna är förutom malm och mineraler också kemikalier och annat liknande, tyngre material.

Huvuddelen av tvärbanan från Norra stambanan till Inlandsbanan, sträckan Hällnäs–Storuman, är inte elektrifierad idag. Det är ett stort hinder för utveckling av såväl varutransporterna som persontrafiken, inte minst med tanke på att Botniabanan snart är klar att tas i bruk.

Investeringar i järnvägar liksom ombyggnader är kostnadskrävande. I perspektivet av att negativt miljöpåverkande verksamhet måste prissättas och att sådana kostnader tenderar att öka när kunskapen blir större om vilka förluster som drabbar samhället är det viktig att vidta åtgärder för att så långt som möjligt eliminera sådana miljö- och klimathot.

Med den inriktning som bl.a. gruvverksamheten fått i Västerbottens inland och de förhoppningar som knyts till mineralutvinning under mycket lång tid framöver borde sträckan Hällnäs–Storuman elektrifieras. Västerbottens län är en stor leverantör av elenergi, varför länets elproduktion i större omfattning borde kunna användas till miljövänliga transporter också i det egna länet.

Stockholm den 1 oktober 2009

Britta Rådström (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)