Elektrifiering av järnvägssträckan Malmö - Ystad

Motion 1992/93:T504 av Ulla Tillander (c)

av Ulla Tillander (c)
Det finns en stark och utbredd strävan att utveckla
person- och godstrafiken på järnvägen Malmö--Ystad. De
berörda kommunerna är djupt engagerade och ser med oro
på hur förutsättningarna för person- och godstrafiken
försämras. Man känner igen det mönstret som genom
försumlighet upprepats och slutligen lett till att
järnvägslinjer till slut helt upphört. Pendeltågstrafikens
utveckling på senare år inom de tre storstadsområdena
understryker behovet av spårbunden närtrafik. I dessa
områden med en tät närområdesstruktur med många in- och
utpendlare och med relativt korta avstånd måste man därför
enligt vår uppfattning rusta upp järnvägsnätet.
För att få en positiv utveckling i södra och östra Skåne
är det helt nödvändigt att man vidareutvecklar
järnvägstrafiken både vad avser person- och godstrafiken.
De berörda kommunerna betraktar det som angeläget
att banan bevaras, upprustas och elektrifieras. Det är en
försvarbar insats för den regionala infrastrukturen i Skåne.
En sådan upprustning, innefattande elektrifiering, skulle
omedelbart gynna både person- och godstrafiken och de
berörda orterna. Alternativet är att det som hittills inget
görs. Slutpunkten blir då att banan definitivt läggs ner.
Godstrafiken är av vital betydelse för utvecklingen av
näringslivet i södra och östra Skåne. Dessutom är järnvägen
Malmö--Ystad en viktig förbindelse för näringslivets
godstrafik till övriga Europa.
Jag utgår från att resurser för en upprustning av banan
kommer att finnas med i den aviserade propositionen om
investeringar i trafikens infrastruktur.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om behovet av elektrifiering och
upprustning av järnvägslinjen Malmö--Ystad.

Stockholm den 13 januari 1993

Ulla Tillander (c)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)