Ekonomiska frizoner i glesbygd

Motion 2021/22:162 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa ekonomiska frizoner i glesbygdsområden och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Under de senaste åren har förslag om att införa särskilda ekonomiska frizoner i områden som präglas av olika former av utanförskap diskuterats. Stora delar av landets gles­bygdsområden, i synnerhet de som är belägna i Norrlands inland, skulle gynnas av ett sådant system.

I dessa typer av områden finns det ofta flera problem som samverkar. Minskad lönsamhet för jordbruket, avfolkning, minskad samhällsservice och bristande kommu­nikationer är några anledningar till att dessa områden ekonomiskt har hamnat på efter­kälken. Samtidigt finns det även positiva möjligheter som förtjänar att uppmuntras.

Inte sällan är det småföretagande inom turism och annan besöksnäring som kan vända den ekonomiska utvecklingen till något positivt. För att främja detta skulle regeringen kunna se över möjligheten att inrätta ekonomiska frizoner i dessa områden för att underlätta anställningar genom exempelvis reducerade arbetsgivaravgifter för nystartade företag. I andra europeiska länder har man inrättat just sådana frizoner i områden som ekonomiskt har halkat efter landet i stort. Det viktigaste måste vara att minska bidragsberoendet och öka självförsörjningen även i dessa delar av landet.

Edward Riedl (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-22 Granskad: 2021-09-23 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)