Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

Motion 1999/2000:Sf292 av Birgitta Carlsson m.fl. (c)

av Birgitta Carlsson m.fl. (c)
Sjukförsäkringskostnaderna skenar samtidigt som
rehabiliteringsinsatserna minskar. Under det senaste året har
utgifterna för sjukpenning ökat kraftigt medan anslagsposten
för rehabilitering ökat marginellt. Orsakerna till de ökade
utgifterna för sjukpenning tros bl.a. vara minskad
arbetslöshet, färre förtidspensioneringar, höjd
ersättningsnivå. Oavsett orsaken till de ökade
sjukpenningskostnaderna är det inte möjligt att stilla åse hur
kostnaderna stiger.
Av regeringens budgetproposition framgår att de samordnade rehabili-
teringsinsatserna är på en mycket låg nivå. Endast 19 procent av de långtids-
sjukskrivna genomgår någon form av rehabilitering, vilket är en liten
minskning jämfört med tidigare år. Samtidigt har försäkringskassorna
minskat den personal som arbetar med rehabilitering.
Vi föreslår en massiv satsning på rehabilitering. En kommission bör
tillsättas för att samordna och utarbeta en strategi för insatserna. Utgångs-
punkten bör vara att resurserna samordnas runt individen för att förbättra
situationen för människor som drabbas av sjukdom. Den finansiella sam-
ordningen bör påskyndas och utökas. Arbetssätt som i Finsam och Socam
bör bli permanenta och bli det naturliga arbetssättet i hela landet. (+500
miljoner kronor år 2000)
Riksdagen bör slå fast att i princip inga förtidspensioner ska beviljas till
personer under 30 år och begära förslag från regeringen enligt vårt förslag i
motionen om trygghetssystemen. Försäkringskassornas rehabiliteringsin-
satser bör förstärkas i förhållande till regeringens förslag. (+ 43 miljoner
kronor) Sammantaget beräknar vi att sänka sjukpenningskostnaderna med
1 100 miljoner kronor.
Beräkningsunderlaget för sjukpenningsgrundad inkomst bör förändras och
delvis grundas på historisk inkomst. Prisindexering bör införas vid
uppräkning av ersättningen. Bruttobesparingen beräknas till 500 miljoner
kronor om två år. För år 2000 beräknar vi en besparing om 200 miljoner
kronor i A 1.
Centerpartiet anser att företagare så långt som möjligt bör jämställas med
arbetstagare vid prövning av arbetsförmåga och rehabiliteringsbehov. I
utredningen, Företagare med restarbetsförmåga 1998:34, föreslås en ändring
inom socialförsäkringen vad gäller arbetsfrågebedömningen för företagare.
Utredningen föreslår att företagares arbetsförmåga ska prövas, inte enbart
mot nuvarande arbetsuppgifter utan även mot möjligheten att erhålla andra
uppgifter i den egna näringsverksamheten innan bedömning görs mot annat
på arbetsmarknaden normalt förekommande arbete. Om utredningens förslag
genomförs skulle resultatet bli att företagare och arbetstagare likställs fullt
ut
vid prövning av rätt till sjukpenning och förtidspension. Centerpartiet anser
att utredningens förslag bör bli föremål för lagstiftning. Regeringen bör
återkomma med förslag i enlighet med lagförslaget.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen med följande ändringar i förhållande till regeringens
förslag för budgetåret 2000 anvisar anslagen under utgiftsområde 10
Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp enligt följande upp-
ställning:
Tabell 1: (Anslag år 2000 (tkr) BP 99 Vår förändring )
2. att riksdagen hos regeringen begär förslag till sådan ändring i
lagen (1962:381) om allmän försäkring att företagares arbetsförmåga
prövas, inte enbart mot nuvarande arbetsuppgifter utan även mot
möjligheten att erhålla andra uppgifter i den egna näringsverksam-
heten innan bedömning görs mot annat på arbetsmarknaden normalt
förekommande arbete.

Stockholm den 4 oktober 1999
Birgitta Carlsson (c)
Kenneth Johansson (c)
Gunnel Wallin (c)
Agne Hansson (c)
Rolf Kenneryd (c)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 1999-10-05 Hänvisning: 1999-10-12 Bordläggning: 1999-10-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)