Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Motion 1999/2000:Sf295 av Margit Gennser m.fl. (m)

av Margit Gennser m.fl. (m)
Tabell 1: (2000 förändring )
Inledning
Utgiftsområde 11 omfattar bl.a. folkpension men även den
s.k. änkepensionen och omställningspensionen.
Bostadstillägget till pensionärer finns också inom detta
utgiftsområde.
A 2 Efterlevandepensioner
till vuxna
Moderata samlingspartiet har konsekvent försökt förmå
riksdagen att häva beslutet att i det närmaste halvera
änkepensionerna. Detta har vi ännu inte lyckats med. Vi
anser dock att de skäl vi tidigare framfört när det gäller
änkepensionerna fortfarande äger sin giltighet. Det beslut
som Socialdemokraterna och Centern fattade i
december 1996 om att frånta landets änkor den pension de
har garanterats genom en partiöverenskommelse i slutet på
1980-talet måste upphävas. Vi anser att inkomstprövningen
av änkepensionerna skall upphöra och nivåerna återställas
till vad som gällde före den 1 april 1997. Denna förändring
bör ske den 1 januari 2000. I konsekvens med detta anser vi
också att omställningspensionen skall gälla i tolv månader i
stället för nuvarande sex månader. Även denna förändring
skall ske den 1 januari 2000. I sammanhanget noterar vi att
regeringens två samarbetspartner, Vänsterpartiet och
Miljöpartiet, som tidigare föreslagit att inkomstprövningen
av änkepensionen skulle slopas, nu uppenbarligen helt
plötsligt har svängt och accepterar förslaget. Det är
anmärkningsvärt.
A 3 Bostadstillägg till
pensionärer
Vi menar att riksdagen skall besluta att fritidsfastighet inte
skall räknas in vid beräkningen av bostadstillägget i enlighet
med vad vi fört fram under tidigare år.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen beslutar att inkomstprövningen av änkepensionen
slopas den 1 januari 2000,
2. att riksdagen beslutar att omställningspensionen skall betalas ut
i tolv månader fr.o.m. den 1 januari 2000,
3. att riksdagen beslutar att fritidsfastigheter inte skall medräknas
som inkomst vid beräkningen av BTP,
4. att riksdagen beslutar anslå 14 168 000 000 kr till anslag A 2
Efterlevandepensioner till vuxna för år 2000,
5. att riksdagen beslutar anslå 9 797 000 000 kr till anslag A 3
Bostadstillägg för pensionärer för år 2000.

Stockholm den 5 oktober 1999
Margit Gennser (m)
Ulf Kristersson (m)
Leif Carlson (m)
Gustaf von Essen (m)
Cristina Husmark Pehrsson (m)
Björn Leivik (m)
Göran Lindblad (m)
Cecilia Magnusson (m)
Carl G Nilsson (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 1999-10-05 Hänvisning: 1999-10-12 Bordläggning: 1999-10-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (10)