Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Motion 1999/2000:Sf293 av Birgitta Carlsson m.fl. (c)

av Birgitta Carlsson m.fl. (c)
Centerpartiet föreslår en höjning av pensionstillskottet med 2
500 kronor per år fr.o.m. 1 juli. Det gynnar pensionärer med
låg pension, främst kvinnor. En höjning av pensionstillägget
leder till att bostadstillägget för pensionärer ökar, eftersom
inkomstavdraget minskar (+ 390 mkr A 1 och +75 mkr A 3).
Vi föreslår också en modernisering av folkpensionen så att
samboende pensionärer likställs med gifta vid beräkning av
pension. Regeringen bör återkomma med förslag.
Centerpartiet har medverkat till en inkomstprövning av änkepensionen.
Vid utvärderingar av änkepensionsreformen har framkommit att kvinnor med
låg egen inkomst skyddas och att det främst är kvinnor med egen hög
inkomst som fått försämringar. För unga familjer kan minskningen av
folkpensionen leda till ekonomiska svårigheter. Vi anser att kvinnor med
barn under 18 år ej ska beröras av inkomstprövningen. Riksdagen bör av
regeringen begära förslag om förändring.
Den första januari 1990 infördes den s.k. efterlevandepensionen som
innebär att kvinnor och män får samma stöd. Det består av en omställnings-
pension under sex månader som kan förlängas under vissa förutsättningar.
Omställningsperioden är kort. De som mister sin make/maka måste förändra
livssituationen och det krävs ofta längre tid än sex månader för att anpassa
sig till nya förutsättningar. Vi anslår 72 miljoner kronor för år 2000 för att
finansiera en förlängning av omställningsperioden till tolv månader.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen med följande förändringar i förhållande till
regeringens förslag för budgetåret 2000 anvisar anslagen under ut-
giftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom enligt följande upp-
ställning:
Tabell 1: (Anslag år 2000 (tkr) BP 99 Vår förändring )
2. att riksdagen hos regeringen begär förslag om sådan förändring i
lagen om allmän försäkring att samboende pensionärer likställs med
gifta vid beräkning av pension,
3. att riksdagen av regeringen begär förslag till sådan förändring i
lagen om allmän försäkring att kvinnor med barn under 18 år ej berörs
av inkomstprövningen.

Stockholm den 4 oktober 1999
Birgitta Carlsson (c)
Kenneth Johansson (c)
Gunnel Wallin (c)
Agne Hansson (c)
Rolf Kenneryd (c)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 1999-10-05 Hänvisning: 1999-10-12 Bordläggning: 1999-10-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (6)