Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Motion 1999/2000:Sf278 av Kenneth Lantz m.fl. (kd)

av Kenneth Lantz m.fl. (kd)
Inledning
Alla har rätt till en trygg ålderdom. Ingen ska på sin ålders
höst behöva oroa sig för sin försörjning. Statens förpliktelser
vad gäller trygghet vid ålderdom har skapat förväntningar
och många människor förväntar sig att statens åtagande inför
kommande pensionering är fullt tillräcklig. Andra
medborgare har varit förutseende genom att teckna privata
pensions- och sjukförsäkringar i sin övertygelse att statens
ekonomiska åtaganden inte räcker.
För våra pensionärer är både ekonomisk trygghet och en god vård/omsorg
av största vikt. Den ekonomiska tryggheten för pensionärerna är enligt vår
uppfattning inte tillräcklig i regeringens budget. Det är ett stort svek mot den
generation som aktivt deltagit i uppbyggandet av ett tryggt och stabilt
Sverige. Pensionärskåren är sviken av regeringen. Blygsamma 25 kr i
tillskott per månad och kanske därtill minskning av bostadsbidrag kan inte
betraktas som skapande av trygghet för våra äldre.
Kristdemokraterna presenterar i sitt budgetalternativ konkreta alternativa
lösningar genom att förbättra grundavdraget för alla medborgare. Detta
innebär att inte bara förvärvsarbetande utan även pensionärer får ett bättre
ekonomiskt läge.
Under budgetåret 2000 kommer det nya reformerade pensionssystemet att i
stort vara färdigt. Det innebär stora förändringar i detta budgetarbete
eftersom ålderspensionen lyfts bort från statens budget till ålderspensions-
systemet som ligger helt vid sidan om statsbudgeten. Eftersom fem partier
enats om pensionssystemet kommer Kristdemokraterna inte att lägga andra
förslag än vad Genomförandegruppen tillsammans arbetat fram. Således
berörs inget av detta arbete i denna motion.
Änkepensionen
Det är anmärkningsvärt att regeringen även detta år inte inser
nödvändigheten av att en återgång till tidigare regler om att
folkpensionens änkepension skall vara helt fri från
inkomstprövning.
För nio år sedan beslutade riksdagens partier att de som blivit änkor före
1990 skulle få behålla änkepensionen enligt de gamla reglerna. 1997
avskaffade regeringen och Centerpartiet den möjligheten. 49.000 änkor
berördes av beslutet. Riksrevisionsverket konstaterade i en utredning att
drygt hälften av änkorna har förlorat hela folkpensionsdelen, alltså upp till
4.491 kronor i månaden. Genomsnittsinkomsten för de drabbade är 13.900
kronor i månaden. Det är således många låginkomsttagare som berörs.
Beslutet om inkomstprövning måste omedelbart omprövas.
Många av änkorna som drabbats av denna indragning upplever idag att
regeringen svikit ett sedan mycket lång tid överenskommet avtal. Krist-
demokraterna anslår ett belopp på 614 miljoner som skall återge änkorna den
utlovade änkepensionen.
Grundavdrag
Kristdemokraterna eftersträvar en generös välfärdspolitik
som även kommer de svagaste grupperna  till del. Genom att
enligt vårt förslag höja grundavdraget får även de grupper
som inte arbetar, pensionärer m.fl., ett tillskott i kassan.
Detta är mer rättvist än förvärvsavdrag, en modell som
utesluter pensionärer och andra icke förvärvsarbetande.
Utöver dessa grupper skulle ett höjt grundavdrag ge en tydlig
och positiv signal till alla sommar- och extraarbetande
ungdomar. Det kristdemokratiska grundavdraget skulle ge
alla möjlighet att tjäna 18.400 kronor per år innan man börjar
betala kommunalskatt. Idag är motsvarande nivå blygsamma
8.700 kronor.
Pensionstillskott
Pensionsöverenskommelsen kommer att förändra
förutsättningarna för pensionstillskott framöver. Det är till
dags dato osäkert när de nya reglerna kommer att gälla.
Kristdemokraterna anser emellertid att under kommande
budgetår 2000 skall pensionstillskottet höjas med 200 kronor
per månad för att förbättra de sämst ställda pensionärernas
situation. När den övergångsvisa garantipensionen införs,
vilket sker år 2001, upphör detta tillskott. I stället kommer
alla pensionärer att få sänkt skatt med ca 250 kr/mån genom
vårt förslag med höjt grundavdrag.
Oavsett hur regeringen kommer att agerar måste ett betydligt starkare stöd
anslås till de pensionärer som har det ekonomiskt sämst ställt. Medicin-
kostnader och andra vårdkostnader har stigit i höjden, detta vill regeringen
kompensera för, men gör det allt för blygsamt. Pensionstillskottet är ett
instrument som skall jämna ut skillnaderna mellan välbesuttna pensionärer
och dem som av olika skäl har lägre ekonomisk levnadsnivå. Detta gäller
även för änkor som har drabbats hårt efter att regeringen ändrat reglerna.
Efterlevandepension
För att uttrycket omställningspension skall få full bäring
kräver Kristdemokraterna en tillräckligt lång period som
möjliggör en verklig omställning. Regeringen föreslår 6
månader i normalfallet, vilket vi anser vara allt för kort tid.
Det tar betydligt längre tid att förändra sitt liv efter kanske
flera års samvaro och gemensam uppbyggnad av familj och
social gemenskap. Kristdemokraterna anser att det krävs 12
månader i normalfallet, vilket inte bör ses som orimligt.
Därtill skall läggas den tid fram tills yngsta barnet är 12 år
fyllda. Utöver dessa 12 månader kan det finnas speciella skäl
att förlänga tiden om så är påkallat. Kristdemokraterna har
för detta ändamål anslagit 43 miljoner kronor.
Bostadstillägg
Även om regeringen hävdar att det är allt färre som är i
behov av bostadstillägg, eftersom fler och fler kommer i
åtnjutande av högre pension, vill Kristdemokraterna, detta
till trots, se till den verkligheten att det finns många
människor som dagligen vänder på slantarna för att få sitt
dagliga uppehälle. Visserligen ökar antalet ATP-pensionärer
och de sämst ställda som endast har folkpension dör. Detta
skall dock inte frånta de pensionärer som har låg eller ingen
ATP ett stöd till sina allt dyrare bostadskostnader.
När det gäller bostadstillägg anser vi det vara fel att fritidshus skall räknas
in i underlaget. Flera fritidshus har idag ett så högt taxeringsvärde att
förmögenheten omöjliggjort bostadstillägg. Det är inte rätt att människor
skall tvingas till försäljning och därmed försämring av livskvaliteten för att
erhålla bostadstillägg. Det är inte ovanligt att pensionärer skaffat sig ett
fritidshus i unga år. Idag är det taxerade värdet högt med anledning av
tomtvärdet, så att man erhållit en fastighetsförmögenhet. Eftersom vi tar bort
underlaget av fritidshus anslår vi 30  miljoner kronor för att finansiera detta.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om att återgå till icke inkomstprövad änkepension i
folkpensionen,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om förlängd omställningspension från sex till tolv
månader,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om en höjning av pensionstillskottet med 200 kr/
månad,
4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om att fritidshus inte skall medräknas i underlaget
till inkomstprövat bostadstillägg för pensionärer,
5. att riksdagen med följande ändringar i förhållande till rege-
ringens förslag anvisar anslagen för budgetåret 2000 under utgifts-
område 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom enligt följande upp-
ställning:
Tabell 1: (Anslag Regeringens förslag Anslagsförändring )

Stockholm den 5 oktober 1999
Kenneth Lantz (kd)
Inger Davidson (kd)
Chatrine Pålsson (kd)
Lars Gustafsson (kd)
Maj-Britt Wallhorn (kd)
Rosita Runegrund (kd)
Rose-Marie Frebran (kd)
Fanny Rizell (kd)
Ester Lindstedt-Staaf (kd)
Dan Kihlström (kd)
Gunilla Tjernberg (kd)
Ingvar Svensson (kd)
Yvonne Andersson (kd)
Erling Wälivaara (kd)
Desirée Pethrus-Engström (kd)
Ulla-Britt Hagström (kd)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 1999-10-05 Hänvisning: 1999-10-12 Bordläggning: 1999-10-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (10)