Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Motion 1999/2000:Sf294 av Birgitta Carlsson m.fl. (c)

av Birgitta Carlsson m.fl. (c)
Centerpartiet anser att garantinivån i föräldrapenningen bör
höjas. Vi föreslår en höjning från 60 kronor/dag till 150
kronor/dag. Det garanterar en något högre standard för
föräldrar som inte haft möjlighet att försäkra sig enligt
kraven för att få inkomstbaserad föräldrapenning. Samtidigt
minskar det behoven av behovsprövade bidrag. Kostnaden
beräknas till 510 miljoner kronor brutto. Höjningen bör
genomföras fr.o.m. den 1 januari 2000.
Beräkningsunderlaget för sjukpenningsgrundad inkomst bör förändras och
delvis grundas på historisk inkomst. Bruttobesparingen beräknas till 550
miljoner kronor om två år. För år 2000 beräknar vi en besparing om 250
miljoner kronor i A 2.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen med följande ändringar i förhållande till regeringens
förslag för budgetåret 2000 anvisar anslagen under utgiftsområde 12
Ekonomiskt trygghet för familjer och barn enligt följande upp-
ställning:
Tabell 1: (Anslag år 2000 (tkr) BP 99 Våra )

Stockholm den 4 oktober 1999
Birgitta Carlsson (c)
Kenneth Johansson (c)
Gunnel Wallin (c)
Agne Hansson (c)
Rolf Kenneryd (c)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 1999-10-05 Hänvisning: 1999-10-12 Bordläggning: 1999-10-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)