EG:s utbildningsprogram COMETT

Motion 1993/94:Sk621 av Tuve Skånberg (kds)

av Tuve Skånberg (kds)
Sedan oktober 1989 deltar Sverige och övriga EFTA-
länder i COMETT, som liksom Erasmus är ett av EG:s
utbildningsprogram.
COMETT riktar sig till industrin, och tanken är att
forskningsresultat ska komma industrin, inte minst
småföretagen, till godo så fort som möjligt. En viktig del av
COMETT är praktikantutbyte för studenter på
högskolenivå. Programmet är organiserat så att själva
arbetet sköts av University Enterprise Training Partnerships
(UETP) och omfattar nätverksuppbyggande och underhåll,
organiserandet och bemannandet av praktikplatser i
Sverige och inom EG, utvecklandet och genomförandet av
kompetenshöjande insatser i industri och övrigt näringsliv
och offentlig förvaltning.
Budgeten under den nu pågående 5-årsperioden
(COMETT II, som startade 1990) omfattar 200 miljoner
ecu, dvs ca 1,8 miljarder kronor, plus EFTA-ländernas
bidrag. Där ingår Sveriges bidrag som nu uppgår till 20
miljoner kronor/år. Genom EES-avtalet kommer nu
Sverige med i ett flertal EG-program och kommer inom
några år att betala in miljardbelopp till olika forsknings-,
utvecklings- och utbildningsprogram. Det problem som jag
nu kommer att presentera kommer således att
mångdubblas.
Merkostnad med 20 % genom ny momslagstiftning
Genom ändringar i momslagstiftningen betalar de
nyssnämnda UETP moms på alla tjänster och varor de
själva köper, men eftersom verksamheten, vilken
finansieras med EG-anslag, delvis kan komma att betraktas
som icke skattepliktig verksamhet kan momsavdrag inte
göras fullt ut. I praktiken betyder det att UETP för att klara
sin verksamhet behöver pengar för att täcka kostnaderna
för moms i alla tidigare led.
Svenska organisationer och företag som erhåller bidrag
från EG-kommissionen inom ramen för utbildnings- och
forskningsprogram behöver därför kompenseras för att de
inte kan göra något momsavdrag för den del av
verksamheten som täcks med EG-medel. Ett annat sätt att
lösa problemet är att våra momsregler harmoniseras med
övriga EG-stater. Detta behöver utredas och åtgärdas.
Tanken med de miljardbelopp som Sverige ska betala in
till Bryssel är att vi på olika sätt ska få tillbaka dem. Man
kan förutse stora svårigheter med detta. Vi kommer med i
dessa program fullt ut först nu, medan EG-länderna redan
har varit med i flera år och lärt sig systemet. EG-
kommissionen kommer naturligtvis inte att tilldela svenska
kontraktorer 20 % mer medel än de övriga för att utföra
samma arbete, på grund av att vi inte har anpassat vårt
skattesystem. Man kommer istället att skicka medlen till
något annat land och bara låta svenskarna delta som
partners. Redan nu har akuta problem uppstått mellan
lokala skattemyndigheter och COMETT-nätverk, som i
förlängningen kan innebära att dessa mödosamt uppbyggda
verksamheter måste läggas ned. Dessa nätverk var tänkta
som bas för framtida samarbete inom EU.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att utreda behovet av en EG-
harmonisering av Sveriges skattesystem för att inte svenska
organisationer och företag som får bidrag från EG-
kommissionen inom ramen för utbildnings- och
forskningsprogram som COMETT skall missgynnas.

Stockholm den 21 januari 1994

Tuve Skånberg (kds)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-01-25 Bordläggning: 1994-02-08 Hänvisning: 1994-02-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)