Egenkontroll av balkonger

Motion 2009/10:C294 av Lennart Pettersson m.fl. (c)

av Lennart Pettersson m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om egenkontroll av balkonger.

Motivering

Det senaste året har det hänt ett antal olyckor på balkonger med tragisk utgång. Det kan finnas flera anledningar till att balkonger rasar. Det kan vara ett allt äldre byggnadsbestånd men också ett ändrat beteende där balkonger alltmer används som ett extra rum och där de boende oftast inte tänker på bärigheten.

När det gäller hissar finns det krav på besiktning och där finns även angivet en maxvikt som får belasta hissen. Jag ser dock inga skäl för att idag ställa motsvarande krav på balkonger. Det är administrativt tungrott och målet är inte att öka regelbördan för våra företagare.

För att minimera eller förhoppningsvis helt undvika olyckor med balkonger som rasar är det däremot rimligt med en ökad egenkontroll från fastighetsägarnas sida. Var och en kan utifrån konstruktionen bedöma besiktningsbehovet, för att vara trygg i att risken för olyckor är minimal.

En väg att gå är att ge Boverket i uppdrag att ta fram råd och rekommendationer för hur kontroll av balkonger bör ske – icke att förväxla med tvingande regelverk. Det ska vara frivilligt att kontrollera sina balkonger, men i det fall det händer en olycka kan det vara skäligt att en fastighetsägare som har avstått från att besiktiga sin balkong också får ta ett större ekonomiskt ansvar för de skador som uppstår. Jag tänker då i synnerhet på personskadorna. Om man däremot kan visa att man har besiktigat balkongen, kan det ekonomiska ansvaret hamna på en lägre nivå. Att som i detta fall gå den frivilliga vägen kan skapa en trygghet för alla parter i ett åldrande bostadsbestånd och allra mest för de som vistas på balkongerna, och detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 25 september 2009

Lennart Pettersson (c)

Kenneth Johansson (c)

Stefan Tornberg (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)