Eftergymnasial utbildning i hantverkskunskap

Motion 1990/91:Ub678 av Bo Nilsson m.fl. (s)

av Bo Nilsson m.fl. (s)
De gamla hantverksyrkena måste räddas! Såsom
framgår av boken ''Vårda! Bevara!'' som statens kulturråd
gav ut 1980 är det av stor betydelse att vi bevarar vårt
kulturarv och att det stora renoverings- och
restaureringsbehov som finns i landet tillgodoses. I vårt land
finns det en mängd föremål och inventarier vid bl.a. museer,
kyrkor och hembygdsgårdar som behöver tas omhand.
Statens industriverk har i sin publikation ''Hantverk,
produktion med tradition'' behandlat det tilltagande
problemet med den försvinnande yrkesskickligheten. De
utdöende hantverksyrkena måste räddas och det lokala
kunnandet tillvaratas.
I Landskrona kommun bildades 1984 stiftelsen
Skånehantverk som har till ändamål ''att möjliggöra
skolning av hantverkare, vidareutbildning av
byggnadshantverkare i äldre tekniker avseende
iordningställande av äldre föremål och byggnader i främst
Skåne, men också i övriga landet, för enskilda, föreningar,
kyrkor och kommuner''. Stiftare är Skånes
hembygdsförbund och Landskrona kommun.
Stiftelsen har vidare till uppgift att underlätta
kontakterna med antikvariska myndigheter, kunna ge viss
administrativ service, understödja utbildnings- och
kursverksamhet samt att informera om centrets
verksamhet. Målsättningen är att bidra till hantverkets
fortbestånd genom praktiskt inriktad utbildning samt att
bidra till att äldre föremål och byggnader tas omhand på ett
kvalificerat sätt.
Stiftelsen har ändamålsenliga och rymliga lokaler i
Landskrona citadell, som med sitt slott och övriga
byggnader fått en bra användning. Lokalerna förhyrs av
respektive hantverkare och konservator.
Stiftelsen består av en grupp yrkesskickliga hantverkare
som har egna verkstäder/företag och ingår i stiftelsen. För
den gemensamma administrationen och hjälp till
hantverkarna med marknadsföring, kontakter med
myndigheter, kursarrangemang m.m. svarar bl.a. en
intendent. Denna administration bekostas av Malmöhus
läns landsting och Landskrona kommun.
Vid stiftelsen Skånehantverk finns följande
hantverkskategorier representerade: arkitekt, bokbindare,
förgyllare, inredningsarkitekt, målare, målerikonservator,
möbelkonservator, papperskonservator,
porslinsrestauratör, silver- och mässingssmed, snickare,
stuckatör, tapetserare samt textilrestauratör.
För ett antal hantverkskategorier är det i dag nödvändigt
att söka sig utomlands då utbildningsmöjligheter saknas i
Sverige. Det är således för närvarande svårt att skaffa sig en
adekvat hantverksutbildning i vårt land.
Vid Citadellet i Landskrona tar de etablerade
hantverkarna i dag emot praktikanter från Värnhemsskolan
i Malmö. Hantverkarna får ersättning från skolan för att de
tar emot praktikanter, eftersom handledningen medför att
de går miste om sin arbetsförtjänst.
Den hantverkstekniska linjen vid Värnhemsskolan
omfattar två år. Ämnen som ingår i utbildningen är i
huvudsak hantverksteknik, svenska och något av
tillvalsämnena engelska, matematik, bild eller musik.
Ämnet hantverksteknik innehåller bl.a. verktygsinlärning,
verktygsvård, slipning, hantverkshistorik, ritningsläsning,
materialkunskap, kostnadsberäkning, svetsning, färg och
formgivning, maskin- och bänkarbeten, arbete med läder,
keramik, trä och metall. Därtill kommer möbelrenovering,
ytbehandling, pneumatik, fördjupning i respektive elevs
yrkesval samt tre veckors praktikperiod. Under årskurs 2 är
ämnet hantverksteknik i form av praktiktimmar förlagda på
praktikplatser.
Efter att denna hantverkstekniska linje avslutats finns
det möjlighet att söka in på en ettårig högre specialkurs i
hantverksteknik. Denna specialkurs består i huvudsak av
praktik hos etablerade hantverkare, men även ämnen som
företagsekonomi och data, distributionskunskap, idrott
(ergonomi) samt konst- och stilhistoria studeras.
I Skaraborgs län finns det hantverksutbildning vid AMU
i Skövde. Utbildningarna som ges avser träbildhuggare (ca
52 veckor), förgyllare (ca 10 + 30 veckor), dekupörer (ca 10
+ 30 veckor), möbelrenoverare (ca 10 + 40 veckor) samt
stoppmöbelutbildning/tapetserare (ca 18 veckor). Även en
påbyggnadsutbildning för tapetserare finns, vilken omfattar
ca 22 veckor. Dessa utbildningar ger de grundläggande
kunskaperna, men kan inte ge en adekvat yrkesutbildning.
Konservatorsutbildningen finns sedan några år tillbaka i
Göteborg, dock ingår ej möbler. Samarbetet mellan denna
utbildning och stiftelsen Skånehantverk är gott, då
stiftelsens konservatorer ofta tillhandahåller den fleråriga
praktik som behövs för att kunna ansöka till Göteborg,
inom t.ex. målerikonservering.
Det pågår diskussioner och underhandlingar i avsikt att
kunna förlägga en nordisk möbelkonservatorskola till
Citadellet i Landskrona. Detta har sin grund i dels den
naturliga kopplingen till verksamheten vid stiftelsen
Skånehantverk, dels närheten till institutioner som Lunds
universitet, Kulturen i Lund, Konservatorskolan i
Köpenhamn, Nationalmuseum i Brede samt
möbelkonserveringsavdelningen på Fredriksborgs slott.
För en blivande möbelkonservator är en traditionell
möbelsnickeriutbildning omfattande tre år en nödvändig
och omistlig förutbildning. En sådan utbildning skulle ge
allmän behörighet till högskolestudier.
Målsättningen att starta en möbelkonservatorutbildning
som bygger på hantverksmässiga och vetenskapliga
principer förutsätter sannolikt ett statligt huvudmannaskap
på högskolenivå. Det föreligger ett stort behov av en sådan
här specialiserad utbildning, och då inte minst sett ur ett
nordiskt perspektiv. Utbildningen bör också samordnas
med etablerade konservatorsutbildningar.
Vid Lunds universitet och då närmare bestämt
institutionen för konstvetenskap och avdelningen för
organisk kemi 1 -- Kemicentrum -- pågår ett
tvärvetenskapligt projekt, benämnt Arkeometri i
konstvetenskapen. Detta projekt efterträdde ett projekt
som benämndes Gamla material och tekniker i måleriet.
Syftet med projektet är att genom sammanföring av
kunskaper och metoder inom humaniora, naturvetenskap
och konservering nå ny kunskap om målningens
sammansättnig, uppbyggnad och bevarande.
I tidigare projekt har ingått analyser av skiktföljd,
underlagets beskaffenhet, pigment, bindemedel och
ytbehandling. Utforskning har gjorts vad gäller bemålning
av träskulpturer, möbler och byggnader, samt
konstmålningar på mur eller flyttbara underlag.
Ett exempel på värdet av tvärvetenskaplig forskning är
utforskningen av limmet som bindemedel i måleriet. Inom
projektets ram pågår samarbete med Konservatorskolan i
Köpenhamn och konservatorerna inom stiftelsen
Skånehantverk (Citadellet).
Forskningsledningen för projektet har förklarat sig vara
mycket intresserad av att bedriva limforskning i anslutning
till Citadellet i Landskrona. Detta för att i framtiden kunna
arbeta i nära samarbete med yrkesverksamma
konservatorer och hantverkare.
Det måste vara en statlig angelägenhet att se till att vi i
Sverige kan tillgodose behovet av hantverksutbildning.
Detta dels för att det finns en uppenbar risk att
hantverkskunskapen går förlorad, dels för att det i vårt
samhälle finns ett behov av att få hantverksarbeten utförda.
Det är närmast omöjligt för ungdomar i 15--16-årsåldern
att vid val av gymnasielinje ha inriktningen på ett
hantverksyrke klar. En gymnasieutbildning bör
företrädesvis sökas av elever som genomgått grundskolan.
Eleverna som kommer direkt från grundskolan är dock
tyvärr av olika skäl, såsom bristande information, inte
motiverade att söka till en hantverksutbildning som
förstahandsval. I dag är situationen följaktligen den, att
nära nog samtliga elever vid den till Citadellet i Landskrona
förlagda utbildningen redan tidigare genomgått en
gymnasieutbildning.
För att säkerställa rekryteringen och motivationen för
att genomgå hantverksutbildningen finns det anledning att
lägga den på högskolenivå eller motsvarande.
På Citadellet i Landskrona finns det redan så mycket
hantverkskunskap samlad samt erfarenheter av sådan
utbildning att det där finns naturliga förutsättningar för ett
vidareutvecklat hantverkscentrum med koncentration av
landets resurser inom hantverksutbildningen.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om behovet av att starta en
försöksverksamhet med mera kvalificerad
hantverkskunskap på eftergymnasial nivå i samarbete
mellan stiftelsen Skånehantverk och Lunds universitet.

Stockholm den 25 januari 1991

Bo Nilsson (s)

Birthe Sörestedt (s)

Maja Bäckström (s)

Gunnar Nilsson (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-01-25 Bordläggning: 1991-02-05 Hänvisning: 1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)