Eftergymnasial utbildning för personer med intellektuell funktionsnedsättning

Motion 2020/21:161 av Per Lodenius (C)

av Per Lodenius (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning som ser till hela bilden vad gäller tillgång till eftergymnasial utbildning för personer med intellektuell funktionsnedsättning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Utredningen En andra och en annan chans – ett komvux i tiden som lämnades till reger­ingen i augusti 2018, fick ett tilläggsuppdrag under utredningens gång vad gäller efter­gymnasiala studier för personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF). Det efter ett tillkännagivande från riksdagen som samtliga partier stod bakom. Ett tillkännagivande som en majoritet i riksdagen under våren 2020 ansåg vara tillgodosett. Jag kan dock inte se att tillkännagivandet om att regeringen särskilt ska se över hur tillgången till eftergym­nasial utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning kan förbättras, är upp­fyllt. För att förbättra tillgången krävs att hänsyn bland annat tas till studiefinansiering, utbildningens utformning och möjligheten att studera på annan ort.

Möjligheten för personer med utvecklingsstörning att studera vidare efter gymnasiet måste bli bättre. Utredningen som gjordes såg inte till alla aspekter vad gäller möjlighet­en för personer med IF att studera på till exempel universitet eller högskola. Här behöver ett mer gediget och mer initierat arbete göras.

Bland annat finns det små möjligheter till att kunna finansiera studier på högskola eller yrkeshögskola för individen med IF. Det är svårt att förutse hur den personliga ekonomin kommer att se ut under studietiden då det inte finns ett samlat regelverk kring eftergymnasiala studier för personer med IF. Detta är en fråga som inte berörs tillräck­ligt i utredningen.

För att kunna välja en utbildning måste också såväl boende som fritiden på studie­orten liksom resorna mellan studieorten och hemmet fungera. Här behöver regelverk ses över, tas fram och anpassas för personer som behöver extra stöd för sitt boende, sin fritid liksom för sina resor.

Studieanordnarens finansiering vad gäller eftergymnasial utbildning anpassad för personer med IF är inte heller helt klarlagd. Det förväntas ofta att det ska vara den kom­mun där personen bor eller en eventuell arbetsgivare som ska stå för en del av eller hela kostnaden. Här bör en mer generell och anpassad modell tas fram. Så att universitet, yrkeshögskolor och andra studieanordnare har tydliga och anpassade regelverk vad gäller möjligheten till finansiering av utbildning anpassad för personer med IF. Ett regelverk som mer liknar andra former av eftergymnasial utbildning som finansieras genom stat­liga anslag.

 

 

Per Lodenius (C)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-09-17 Granskad: 2020-09-17 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)