Effektivt krisstöd som rutin

Motion 2021/22:2000 av Åsa Coenraads m.fl. (M)

av Åsa Coenraads m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att få på plats ett stödsystem för företag med hög effektivitet i genomförande och träffsäkerhet i utförande och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Pandemin har lärt oss vikten av att vara förberedda för det okända. En kris blir aldrig som den föregående. Det vi dock vet är att de uppenbara brister som visat sig behöver åtgärdas. Det arbetet behöver sjösättas i närtid medan pandemin ännu är färsk i minnet. Därför vill vi se att det nu görs en ordentlig analys för att kunna få på plats ett stödsystem som bygger på att kunna ha hög hastighet i hantering och tilldelning av företagsstöd. Tidsfaktorn är avgörande för företags överlevnad.

Att företagen behövde få krisstöd för att övervintra under pandemin råder det inga som helst tvivel om. Företagsstöd blev snabbt en central fråga som kom att hamna i fokus under covid-19. Allra mest har de företag påverkats som fått restriktioner och i stort sett näringsförbud p g a pandemin. Lagstiftning och tolkningar av lagstiftning, restriktioner samt gränsdragningar och mätpunkter mot tidigare år har slagit hårt mot företagen i väntan på om de skulle kunna komma ifråga för att beviljas stöd eller ej. Långt ifrån alla företagsformer var från början föremål för att kunna söka och få stöd, vilket satte tillexempel enskilda firmor utanför systemet fram till att riksdagen kunde driva på för att få regeringen att byta fot. Det har också visat sig i regeringens hantering att förståelsen för hur de olika företagsformerna fungerar blottlagts när kriterier för stöden utformats och de olika statliga aktörerna har granskat och bedömt stöden. Ett sådant exempel är handelsbolag med passivt delägarskap. Restriktioner och rekommendationer behöver gå hand i hand med företagsstöd. Dessvärre har regeringens hantering av stöden till drabbade företag varit ett haveri med sena besked, otydliga regler och oacceptabelt långa handläggningstider. Dessa lärdomar måste nu omhändertas och alla företagsformer vara betydelsefulla för ett livskraftigt för jobbskapande och tillväxt i Sverige.

Åsa Coenraads (M)

Helena Storckenfeldt (M)

Lars Püss (M)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-01 Granskad: 2021-10-01 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)