Effektivare lastbilstransporter

Motion 2013/14:T478 av Karin Åström och Sven-Erik Bucht (S)

av Karin Åström och Sven-Erik Bucht (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att effektivisera lastbilstransporter.

Motivering

Sedan ett antal år tillbaka har forskningsprojekt med längre och tyngre fordon genomförts i Sverige. Syftet är genom att använda ny typ av s k ST-fordon kunna fokusera på axeltryck istället för maximala bruttovikter och på så sätt kunna effektivisera transporter, särskilt av skogsråvaror. Mycket lovande resultat har påvisats vad gäller emissioner, vägslitage, trafiksäkerhet och kostnader.

Bland annat redovisas att bränsleförbrukningen minskat per transporterat ton med minst 10 procent, vilket innebär en minskning av CO2-utsläppen i samma omfattning. Transportkostnaderna minskar med motsvarande 10 procent. Den ökade bruttovikten på lastbilarna ökar inte vägslitaget eftersom lasterna fördelas på fler antal hjulaxlar. Det innebär även att vi får färre antal lastbilar på våra vägar, vilket frigör kapacitet i vägsystemet. Enbart för skogsbruket blir det 20 procent färre lastbilar och ingen negativ påverkan på trafiksäkerheten kan påvisas.

Det innebär inte att ST-fordon på något sätt konkurrerar med de miljövänliga tågen. För rundvirkestransporter går det inte att ersätta lastbilar med tåg – det går inte att köra tåg ute i skogen. Däremot skulle detta kunna effektivisera transporterna från skogen fram till det miljövänliga tåget.

För att kunna gå vidare behövs nu en förändring av trafikförordningen där det tillåts att denna typ av s k ST-fordon tillåts ha en bruttoviktsbegränsning på upp till 76 ton. Den 1 oktober 2013 avser Finland att höja sin maximala bruttovikt till 76 ton, vilket i praktiken betyder att även de fokuserar på axeltryck istället för bruttovikt. Det kommer givetvis att ge Finland stora fördelar när det gäller de nya s k ST-fordonen och även stora konkurrensfördelar gentemot Sverige och särskilt vår skogsnäring.

Sett ur ett klimatperspektiv där vi i Sverige kommer att få svårt att uppnå de uppsatta EU-målen för utsläpp av CO2 skulle dessutom denna åtgärd kunna bidra och bli ett viktigt steg för att nå målen.

Stockholm den 3 oktober 2013

Karin Åström (S)

Sven-Erik Bucht (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)