E45 och järnvägen genom Dalsland

Motion 2016/17:2145 av Jörgen Hellman m.fl. (S)

av Jörgen Hellman m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att genomföra de två delar av Europaväg 45 som inte har blivit verkställda i Trollhättepaketet och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för en utbyggnad av Europaväg 45 genom Dalsland och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för en utbyggnad av dubbelspår på sträckan Öxnered–Kornsjö och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Västsverige är landets viktigaste industriregion och helt dominerande när det gäller fordonsindustrin. Infrastrukturfrågorna är centrala för ett effektivt transportsystem och en konkurrenskraftig industri. Krisen inom fordonsindustrin lyfte fram brister som med begränsade insatser kan åtgärdas.

Det är viktigt att skapa större arbetsmarknadsregioner som ger befolkningen möjlighet att pendla över långa avstånd. Det är också så att Norge är en viktig arbetsmarknad för många. Företag är beroende av effektiva varutransporter som också är miljövänliga.

Det är mycket märkligt att en utbyggnad i miljardklassen har gjorts av Europaväg 45 och järnvägen som ingått i Trollhättepaketet men att det samtidigt undantas två sträckningar. Det handlar om Torpabron med en kostnad på ca 270 miljoner kronor och Göta genomfart med en kostnad på ca 170 miljoner kronor. Det är många trafikolyckor på dessa två mycket korta avsnitt som inte är utbyggda, beroende på att trafikanter blir överrumplade av olika vägstandarder. Effekterna av att bygga ut alla delar av Trollhättepaketet är samhällsekonomiskt mycket betydelsefulla eftersom de innebär att avkastningen av tidigare gjorda investeringar ökar. För att området ska kunna fortsätta att erbjuda en internationellt konkurrenskraftig miljö är det av yttersta vikt att samtliga delar i Trollhättepaketet genomförs.

Utbyggnaden av Europaväg 45 måste fortsätta med en utbyggnad av delen genom Dalsland från Vänersborg till Mellerud.

Dagens järnvägsnät hindrar tillväxt och samarbete över gränsen. Norge är vår viktigaste handelspartner och det går mycket gods på lastbil som kunde gå till och från Norge på järnvägen. Vi måste också se till så arbetspendling och andra resor med tåg ökar.

Den norska regeringen har i sin transportplan för 2014–2023 planerat satsningar på infrastruktur under de kommande tio åren. För Västsverige är den norska regeringens besked om nya dubbelspår på Östfoldsbanan till Sarpsborg år 2026 mycket glädjande. Satsningen innebär att ytterligare 66 kilometer nya dubbelspår byggs på sträckan Oslo–Halden och man är då nästan framme vid den svenska gränsen.

Det finns starka motiv till den norska satsningen som också har bäring på Sverige. Alltmer av tunga lastbilstransporter belastar E6 mellan våra länder. Göteborgs hamn utvecklas alltmer till en viktig hamn för Osloområdet, vilket leder till fler transporter på väg eftersom järnvägen har för dålig kapacitet. De ökande lastbilstransporterna innebär att trafiksäkerheten och miljömålen om minskade utsläpp av växthusgaser blir allt svårare att uppnå. Det är viktigt att den svenska regeringen också möter upp och förbereder för ett gränsöverskridande dubbelspår på sträckan Öxnered–Kornsjö. Det blir i så fall en fortsättning på dubbelspåret mellan Göteborg och Öxnered. De första stegen i den riktningen bör tas tidigt under kommande planeringsperiod. Vi behöver ha det gränslösa tänkandet när det gäller hur människor reser och inte minst perspektivet hur godset transporteras. Det är viktigt att det byggs ett dubbelspår på sträckan Öxnered–Kornsjö, en viktig länk i dubbelspår sträckan Oslo–Göteborg–Malmö–Köpenhamn och sedan vidare till järnvägssystemen på kontinenten. Hotet är att om inget görs kommer det att bli ännu fler godstransporter på väg.

Den svenska och norska staten måste samverka med både Västra Götalandsregionen och Østfold Fylke för att diskutera hur man gemensamt kan fortsätta satsningarna. För mer och mer gods till södra Norge och Osloregionen går via Göteborgs hamn. Staten bör planera för att en etapp byggs från Öxnered till Erikstad. Då kan även förutsättningarna för trafiken mot Karlstad förbättras. Risken är att om inget görs kommer det att bli ännu fler godstransporter på väg. Det gör att vi får ännu större svårigheter att klara våra utsläppsmål. Den frågan måste läggas in i bedömningen när staten ser på förutsättningarna för ett dubbelspår mellan Öxnered och den norska gränsen.

Jörgen Hellman (S)

Maria Andersson Willner (S)

Paula Holmqvist (S)

Peter Johnsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)