E22

Motion 2009/10:T459 av Christer Adelsbo m.fl. (s)

av Christer Adelsbo m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna att prioritera satsningar på E22.

Motivering

E22 från Malmö till Norrköping har en mycket stor betydelse för sydöstra Sverige. De fyra berörda länen Skåne, Blekinge, Kalmar län och Östergötland och deras kommuner och företag har länge arbetat för en utbyggnad av E22. Det råder en bred politisk enighet i de fyra länen om hur viktigt det är med en utbyggnad av E22.

E22 är en strategisk livsnerv genom Skåne, Blekinge, Kalmar län och Östergötland som kommunicerar med Öresundsområdet och stora delar av Sveriges östkust. Därför är det nödvändigt att E22 kommer med i den nationella vägplanen.

De flesta är överens om sambandet mellan tillväxt och jobb och att det behövs bra infrastruktur och utbildning för att företagen ska få arbetskraft och de arbetssökande få jobb även på mindre orter. Bättre kommunikation och bättre förutsättningar för företagen ökar förutsättningarna för fler jobb i alla delar av landet.

I och med att Polen och de baltiska länderna gick med i Europeiska unionen har E22 blivit en förutsättning för att utveckla goda förbindelser till de växande marknaderna i Östersjöländerna. En stor del av de varor vi importerar och exporterar till Östersjöländerna transporteras därför på E22.

Sanningen är att om vi inget gör så kan Skåne stå inför en annalkande infrastrukturell katastrof. Det finns en risk för att det skånska väg- och järnvägsnätet inom en nära framtid kommer att få mycket stora problem.

Det är viktigt att man tar dessa varningssignaler på allvar och att regeringen snarast gör allt för att skapa möjligheter att prioritera satsningar på E22.

Stockholm den 1 oktober 2009

Christer Adelsbo (s)

Göran Persson i Simrishamn (s)

Kerstin Engle (s)

Ylva Johansson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)