E22

Motion 2009/10:T286 av Michael Anefur (kd)

av Michael Anefur (kd)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att E22 bör byggas ut till fyrfilig motorväg på hela sträckan Malmö–Norrköping.

Motivering

Sydöstra Sverige har fått en allt större betydelse för handel och tillväxt under de senaste decennierna. Handeln med Polen, Ryssland och de baltiska länderna har ökat kraftigt. När den internationella konjunkturen vänder uppåt kan vi vänta oss en snabb återhämtning i Östersjöområdet. För att Sverige skall kunna dra full nytta av tillväxtpotentialen är det nödvändigt med gynnsamma förutsättningar för transporter av såväl gods som personer. Med den nuvarande, otillräckliga transportinfrastrukturen finns det risk för att dessa möjligheter går förlorade. För att säkra goda kommunikationer till sydöstra Sverige är det därför nödvändigt att E22 byggs ut till fyrfilig motorväg på hela sträckan Malmö–Norrköping.

Förslag på finansiering finns från Region Skåne, Region Blekinge och Regionförbundet i Kalmar län, som tillsammans med Sydsvenska Handelskammaren har bildat E22 AB. Detta bolag har lyft fram offentlig-privat samverkan (OPS) som en lämplig finansiering.

I Trafikverkets förslag till nationell plan 2010–2021 förekommer en rad olika förbättringsåtgärder längs E22. De föreslagna åtgärderna är ändå otillräckliga mot bakgrund av Sydvästsveriges ökande ekonomiska och logistiska betydelse. Det behövs därför ett tydligt ställningstagande som prioriterar E22 inom fastställd ekonomisk ram.

Stockholm den 2 oktober 2009

Michael Anefur (kd)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)